Potreban noviji web preglednik

Vaš preglednik ne podržava novitete koje smo uveli! Preporučamo da ažurirate postojeći ili koristite neki drugi.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Pon - Sub
08:00h - 22:00h
Ned
08:00h - 22:00h

Plovila

OPĆI UVJETI NAJMA PLOVILA

1. UVODNA NAPOMENA

Turistička agencija „Adriatic.hr d.o.o.“, Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (u daljnjem tekstu: Adriatic.hr), jamči za istinitost podataka vezanih uz čarter ponudu objavljenu na internetskim stranicama www.adriatic.hr, te za istinitost uvjeta pod kojima se čarter flota nudi. Adriatic.hr brižljivo održava plovila iz svoje ponude, te jamči za njihovu tehničku ispravnost i dobro stanje.

Osoba koja je uplatila akontaciju, odnosno potvrdila rezervaciju za jedno ili više plovila iz ponude Adriatic.hr-a (u daljnjem tekstu: gost), zasniva pravni odnos s Adriatic.hr-om, te time potvrđuje da je suglasna s Općim uvjetima najma čarter plovila koji joj se ovom prilikom daju na uvid. Sve što je u ovim uvjetima objavljeno pravna je obveza i za gosta i za Adriatic.hr. Ovi uvjeti temelj su za rješavanje eventualno nastalih sporova između gosta i Adriatic.hr-a, te Vas stoga molimo da ih obvezno pozorno pročitate.

2. PRIJAVE

Prijave za rezervaciju plovila zaprimaju se e-mailom te ispunjavanjem za to predviđenog formulara dostupnog na internetskoj stranici Adriatic.hr-a, ili u poslovnici naše agencije te u poslovnicama subagenata Adriatic.hr-a koje su ovlaštene prodavati usluge iz ponude Adriatic.hr-a. Gost je pri prijavi dužan dati sve podatke koji se u predviđenom formularu za rezervacijom traže, odnosno pri prijavi u našoj poslovnici ili poslovnicama subagenata Adriatic.hr-a dati na uvid sve dokumente potrebne za obavljanje propisane procedure.

Ako to nije učinio pri rezervaciji plovila, gost se obvezuje najkasnije mjesec dana prije početka najma dostaviti Adriatic.hr-u listu putnika (crew-list) s punim imenima, adresom, datumom rođenja, te vrstom i brojem važeće identifikacijske isprave. U slučaju da gost plovilo rezervira bez skipera, potrebno je priložiti i dozvolu za upravljanje plovilom.

3. CIJENA NAJMA

Cijene plovila objavljene su u eurima. Adriatic.hr zadržava pravo promjene objavljenih cijena u slučaju da vlasnik plovila promijeni cijene.

Sve navedene cijene odnose se na sedmodnevni najam, od subote do subote.

Ovisno o modelu, godini izgradnje i sezoni najma, cijene objavljene na internetskim stranicama Adriatic.hr-a variraju od plovila do plovila, te su posebno istaknute uz svako plovilo.

Navedene cijene uključuju: tehnički ispravno, čisto i suho plovilo s punim spremnicima goriva i vode (takvi trebaju biti i pri povratku plovila), upotrebu plovila i uređaja, obvezno osiguranje plovila, osiguranje plovila iznad vrijednosti ugovorenog depozita, hrvatsku plovidbenu dozvolu, čarter licenciju za plovilo, te sve što je objavljeno na internetskoj stranici pri prezentaciji zakupljenog plovila.

Navedene cijene plovila ne pokrivaju troškove marina i veza u matičnoj marini tijekom najma, lučke takse, turističke i ostale pristojbe, dodatnu opremu plovila, troškove goriva i ostalih potrepština, naknadu za posadu Adriatic.hr-a i ostale posebne usluge, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezgode za posadu, te sve što nije objavljeno na internetskoj stranici pri prezentaciji zakupljenog plovila.

U slučaju promjene cijene određenog plovila nakon izvršene prijave, a prije uplaćene akontacije, Adriatic.hr obvezuje se da će odmah nakon što primi takvu informaciju gosta obavijestiti o tome te mu, uz njegov pristanak, poslati novi obračun.

U slučaju promjene cijena nakon uplaćene akontacije, Adriatic.hr jamči gostu da će preostali dio biti uplaćen po obračunu na osnovi kojega je gost odlučio rezervirati određeno plovilo.

4. DINAMIKA PLAĆANJA

Kako bi potvrdio prijavljenu rezervaciju plovila, gost uplaćuje akontaciju u protuvrijednosti 50,00% iznosa cjelokupnog najma. Preostali iznos do ukupne vrijednosti najma uplaćuje se najkasnije mjesec dana prije početka najma.

Rezervirano plovilo gost može preuzeti na korištenje samo pod uvjetom da je uredno regulirao sva potrebna plaćanja.

Uplatom akontacije gost potvrđuje da je u potpunosti upoznat sa svim karakteristikama i uvjetima pod kojima mu se određeno plovilo nudi. Samim činom uplate akontacije sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za gosta i za Adriatic.hr.

5. PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

Ako gost želi otkazati rezervirano plovilo, to mora učiniti pisanim putem (e-mail, telefaks ili pošta).

Datum kad je Adriatic.hr zaprimio pisanu obavijest o otkazu osnova je za obračun otkaznih troškova, i to na sljedeći način:

 • Za otkaz do dva mjeseca prije početka najma, Adriatic.hr naplaćuje 30% ukupne cijene najma. Ostatak novca vraća se gostu o trošku primatelja.
 • Za otkaz do mjesec dana prije početka najma, Adriatic.hr naplaćuje 50% ukupne cijene najma, odnosno zadržava cjelokupni uplaćeni iznos.
 • Za otkaz unutar jednog mjeseca prije početka najma, Adriatic.hr naplaćuje 100% ukupne cijene najma.
 • Za otkaz nakon preuzimanja plovila, Adriatic.hr zadržava 100% ukupne cijene najma i tereti gosta za sve troškove koji mogu nastati zbog odustajanja.

Povrat novca izvršit će se odmah nakon utvrđivanja točnog iznosa koji gostu treba vratiti. Isplata se može obaviti samo uplatom na žiro ili devizni račun gosta. Kod deviznih doznaka, troškove slanja novca u inozemstvo snosi gost.

Ako gost koji otkaže unajmljeno plovilo pri otkazu rezervacije pronađe novog korisnika iste rezervacije koji je spreman preuzeti njegova prava i obveze, Adriatic.hr zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.

Ako se rezervacija otkaže zbog više sile, odnosno zbog objektivnih razloga na strani gosta (smrt u obitelji, zdravstveni razlozi, teška nesreća...), već uplaćeni iznos neće mu biti vraćen.

6. POLOG (KAUCIJA)

Pri preuzimanju plovila, gost ostavlja kod predstavnika Adriatic.hr-a obvezan polog kao jamstvo da će se nadoknaditi svi mogući gubici ili štete nastali tijekom najma, pa čak i ako nisu pokriveni policom osiguranja. Polog se ostavlja u gotovini ili bjanko slipu s otiskom kreditne kartice gosta. Modaliteti i iznosi pologa objavljeni su na internetskoj stranici pri prezentaciji zakupljenog plovila.

Polog se vraća gostu u cijelosti nakon što predstavnik Adriatic.hr-a utvrdi da je plovilo vraćeno u ugovoreno vrijeme na ugovoreno mjesto, uredno i neoštećeno, s punim spremnicima vode i goriva, te pod uvjetom da ne postoje, niti su najavljeni zahtjevi trećih osoba u odnosu na gosta, a koji su povezani s gostovim korištenjem zakupljenog plovila.

U slučaju grube nepažnje, odnosno oštećenja plovila i/ili opreme, te u slučaju gubitka jednog ili više dijelova, gost snosi sve troškove. Adriatic.hr zadržat će iznos pologa koji odgovara vrijednosti popravka, nabave i/ili kupnje opreme ili pojedinog dijela plovila. Ako zbog oštećenja/gubitka plovila/opreme nije moguće daljnje iznajmljivanje plovila, Adriatic.hr zadržat će iznos pologa koji odgovara izgubljenoj dobiti.

Ostavljanje pologa obvezno je i u slučajevima kad se plovilo unajmljuje sa skiperom kojega angažira Adriatic.hr. U tom slučaju, ostavljeni polog ne može se koristiti za pokrivanje troškova nastalih zbog skiperove nepažnje i lošeg upravljanja plovilom i opremom.

7. PREUZIMANJE PLOVILA

Plovila se predaju u ugovoreno vrijeme, od 17.00 do 20.00 sati, na ugovorenome mjestu.

Ako gost, bez prethodne najave, ne bi preuzeo plovilo ni nakon isteka 12 sati od ugovorenog vremena preuzimanja, Adriatic.hr ovlašten je jednostrano raskinuti ugovor o najmu plovila, a gost nema pravo naknadno potraživati odštetu.

Ako Adriatic.hr iz bilo kojih razloga nije u mogućnosti u ugovoreno vrijeme, na ugovorenome mjestu predati gostu rezervirano plovilo, Adriatic.hr-u se daje rok od 24 sata nakon ugovorenog vremena preuzimanja plovila da gostu stavi na raspolaganje drugo plovilo istih ili boljih karakteristika. Ako Adriatic.hr u tome ne bi uspio, gost može raskinuti ugovor, te ima pravo na povrat svih izvršenih plaćanja. Ako gost odluči čekati zamjensko plovilo i izvan roka od 24 sata nakon ugovorenog vremena preuzimanja plovila, može potraživati iznos ekvivalentan vrijednosti najma za onaj broj dana koliko nije mogao raspolagati plovilom. Odgovornost Adriatic.hr-a za iznos veći od ugovorene cijene najma, kao i bilo koje drugo pravo gosta na odštetu, isključuje se.

Pri preuzimanju plovila, gost se obvezuje predstavniku Adriatic.hr-a predati vaučer, na kojemu treba biti naznačeno da je uredno podmiren cjelokupni iznos najma.

Adriatic.hr obvezuje se predati gostu tehnički ispravno i kompletno opremljeno plovilo s punim spremnicima vode i goriva, čisto, uredno i suho, spremno za plovidbu.

Pri preuzimanju plovila, gost se obvezuje da će ispitati i pozorno provjeriti opće stanje plovila i opreme, te utvrditi je li stvarno stanje inventara i opreme u skladu s postojećom inventarskom listom. Eventualni prigovori podnose se samo prije početka putovanja. Eventualne prikrivene manjkavosti i nedostaci plovila i/ili opreme, koji Adriatic.hr-u pri predaji plovila nisu mogli biti poznati, kao i nedostaci i kvarovi koji nastanu nakon predaje plovila, a koje Adriatic.hr nije mogao predvidjeti, ne daju pravo gostu da traži smanjenje cijene najma.

8. POVRAT PLOVILA

Gost se obvezuje vratiti plovilo u ugovoreno vrijeme (najkasnije do 9.00 sati ujutro) u ugovorom definiranu odredišnu luku, uredno i čisto, s punim spremnicima goriva i vode, spremno za daljnju plovidbu, odnosno u istom stanju u kakvom ga je i preuzeo.

Ako tijekom putovanja daljnja vožnja iz bilo kojeg razloga nije moguća i/ili je prekoračenje ugovorenog termina povratka neizbježno, radi dobivanja daljnjih uputa mora se obavijestiti voditelj baze i Adriatic.hr. Informacija o poslanoj obavijesti mora biti upisana u brodski dnevnik. Nepovoljne atmosferske prilike ne mogu biti opravdanje prekoračenju ugovorenog termina povratka. Zakašnjenje je opravdano samo u slučaju više sile.

U slučaju prekoračenja ugovorenog termina povratka, gost jamči da će za svako zakašnjenje do tri (3) sata platiti iznos dnevnog najma, a za svako zakašnjenje preko tri (3) sata i za svaki sljedeći započeti kalendarski dan zakašnjenja platiti trostruku dnevnu zakupninu uvećanu za dodatne troškove koji su nastali Adriatic.hr-u zbog kašnjenja predaje plovila. Stoga se preporučuje povratak u odredišnu luku u večernjim satima dan prije predaje plovila.

U slučaju povrata plovila u luku koja nije ugovorena kao odredišna luka, gost plaća Adriatic.hr-u sve troškove uključene u transfer plovila do ugovorene odredišne luke, propisanu kaznu za zakašnjenje ako je do njega došlo, kao i naknadu za sva oštećenja koja nisu pokrivena policom osiguranja, a koja su se dogodila tijekom transfera.

Pri predaji plovila, predstavnici Adriatic.hr-a provjeravaju opće stanje plovila i opreme, te uspoređuju zatečeni inventar i opremu s inventarskom listom. Gost se obvezuje prijaviti predstavniku Adriatic.hr-a sve eventualne nedostatke i oštećenja. Ako su oštećenja nastala na podvodnom dijelu plovila, ili postoji sumnja u to, potrebno je detaljno pregledati plovilo angažiranjem ronioca ili dizalice.  O načinu na koji će se pregled obaviti odlučuje Adriatic.hr, a troškove postupka snosi gost.

Ako bi gost pokušao prikriti štetu ili gubitak koji se dogodio tijekom najma plovila, dužan je platiti kaznu Adriatic.hr-u u iznosu od 300 eura te nadoknaditi počinjenu štetu.

Troškovi za izgubljene ili oštećene dijelove plovila ili opreme zbog nepažnje ili nepravilnog rukovanja gosta i članova njegove posade, odgovornost su gosta. Adriatic.hr taj će iznos troškova nadoknaditi od pologa gosta.

Ako je plovilo vraćeno neuredno i nečisto, Adriatic.hr naplatit će od pologa cijenu posebnog čišćenja. Adriatic.hr također će izvršiti naplatu dopune goriva, kao i naplatu usluge dopune goriva, ako gost ne vrati plovilo s punim spremnicima.

Za cijelo vrijeme najma plovilo ostaje vlasništvo Adriatic.hr-a ili vlasnika s kojim Adriatic.hr ima potpisan ugovor o suradnji. Sve do trenutka uredne predaje smatra se da je plovilo u najmu gosta.

9. PRODULJENJE RAZDOBLJA NAJMA

U slučaju da gost, iz bilo kojeg razloga, želi produljiti razdoblje najma, mora se vratiti u polazišnu luku, kontaktirati s predstavnikom Adriatic.hr-a i zatražiti pisanu suglasnost za novo vrijeme iskrcaja i odredišnu luku.

10. BRODSKI DOKUMENTI

Plovilo je predano na korištenje gostu sa svim valjanim dokumentima potrebnima za iznajmljivanje (dozvola, prijava, koncesija...), kao i ostalim prilozima iz brodskog fascikla (popis lučkih kapetanija, benzinskih crpki...). Gost se obvezuje posebnom pažnjom čuvati sve zaprimljene dokumente.

Pri vraćanju plovila gost je dužan vratiti i sve zaprimljene dokumente i prateće priloge.

Gost je obvezan voditi brodski dnevnik.

11. OBVEZE AGENCIJE

Adriatic.hr obvezuje se da će brinuti o provedbi zakupljenih usluga pažnjom dobrog gospodarstvenika, te se obvezuje da će brinuti o pravima i interesima gosta sukladno dobrim običajima u turizmu.

Adriatic.hr obvezuje se osigurati da se gostu pruže sve zakupljene usluge u rezerviranom terminu, te stoga odgovara gostu zbog eventualnog neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga.

Adriatic.hr isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja zakupljenih usluga ili dijela usluga prouzročenih višom silom (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, ekološke katastrofe, nenajavljene elementarne nepogode, intervencije mjerodavnih vlasti i sl.).

12. OBVEZE GOSTA

Gost se obvezuje i izjavljuje:

 • da će posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka i krađe dokumenata tijekom putovanja snosi gost.
 • da će pribaviti i proučiti tiskane upute o pravilnom korištenju plovila.
 • da će savjesno i pažljivo rukovati plovilom, inventarom i opremom, a posebice da neće upravljati plovilom pod utjecajem alkohola ili narkotika, te da će se u svakom pogledu ponašati odgovorno, na zadovoljstvo svoje posade.
 • da će ploviti u granicama teritorijalnih voda Republike Hrvatske. Napuštanje teritorijalnog mora Republike Hrvatske moguće je samo uz prethodnu pisanu suglasnost Adriatic.hr-a.
 • da neće ploviti u zonama zabranjenima za plovidbu.
 • da neće ploviti i planirati rute (itinerar) bez prethodnog proučavanja navigacijskih karata, potencijalnih ruta, nautičkih vodiča i ostalih priručnika na brodu, a posebice da neće ploviti područjima koja su nedovoljno istražena i nedovoljno pokrivena nautičkim kartama.
 • da će pri preuzimanju plovila izvijestiti Adriatic.hr o približnom smjeru plovidbe (itineraru), te da će u razumnim vremenskim intervalima, preko mobilnog telefona ili dostupne radijske postaje, obavještavati Adriatic.hr o položaju i stanju plovila i njegove posade, te da će obavještavati Adriatic.hr o eventualnim kvarovima i štetama.
 • da će pažljivo isplanirati rutu i držati se nje, tako da mjesto okretanja u smjeru luke polaska (povratak prema luci polaska) bude najviše dva dana plovidbe od luke polaska, što otprilike iznosi 40 NM.
 • da neće ploviti noću bez upotrebe svih navigacijskih svjetala, te da će ploviti adekvatno motreći palubu i s dužnom pozornošću usmjerenom na potencijalne prepreke.
 • da će ploviti jedino po sigurnim vremenskim uvjetima i pri dobroj vidljivosti, te da će izbjegavati očito opasna područja.
 • da će, ovisno o atmosferskim prilikama, pravodobno skratiti ili spustiti jedra, te da, radi osiguranja ugodnog jedrenja, neće dopustiti nepotrebna opterećenja jarbola, jedara i konopa.
 • da neće napuštati luku ili sidrište ako je jačina vjetra veća od 23 čvora, ili se očekuje da će uskoro biti te jačine, te kad su općeniti vremenski uvjeti nestabilni.
 • da neće napuštati luku ili sidrište ako plovilo ili neki važan dio opreme, kao što su motor, jarbol, jedra, konopi, kaljužna pumpa, sidrena oprema, kompas, navigacijska svjetla i sigurnosna oprema, nije ispravan.
 • da neće napuštati luku ako su lučke vlasti zabranile plovidbu, odnosno izdale zabranu isplovljivanja, u slučaju nedovoljnih zaliha goriva, te u slučaju bolesti nekog od članova posade
 • da neće koristiti plovilo u komercijalne svrhe (prijevoz robe i osoba uz naknadu), za profesionalni ribolov, školu jedrenja i slične aktivnosti.
 • da plovilo neće davati u podnajam, niti ga ustupati na korištenje trećoj osobi.
 • da neće ukrcati na plovilo veći broj osoba od predviđenog za to plovilo, te da na plovilu neće boraviti osobe koje nisu navedene na popisu posade.
 • da neće sudjelovati na regatama ili utrkama plovila bez pristanka Adriatic.hr-a.
 • da neće tegliti drugo plovilo, osim u hitnim slučajevima.
 • da će poduzeti sve preventivne mjere kako bi se izbjegla situacija u kojoj bi se zakupljeno plovilo trebalo tegliti. Ako bi do takve situacije ipak došlo, cijenu tegljenja treba dogovoriti s kapetanom drugog plovila prije nego što zakupljeno plovilo bude otegljeno, te zatražiti odobrenje Adriatic.hr-a za to.
 • da će poštovati carinska i ostala pravila i propise Republike Hrvatske, te da neće unositi na plovilo bilo kakve nedeklarirane predmete.
 • da će se brinuti da se on sam, ali i svi članovi posade ponašaju u skladu s važećim zakonima, odredbama i propisima RH, posebice da se poštuju zakoni o lovu ribe, zakoni o podvodnom ribolovu, te da se na plovilu ne zadrže bilo kakvi arheološki vrijedni predmeti.
 • da se slaže da se ugovor o najmu plovila raskida ako bi se utvrdilo da je neki od članova posade prekršio neki važeći propis i/ili zakon RH, te da Adriatic.hr može slobodno raspolagati plovilom, bez ikakvog prava gosta na naknadu. Nadalje se posebno utvrđuje da će u tom slučaju Adriatic.hr biti oslobođen svake odgovornosti kod mjerodavnih državnih tijela jer će svaku odgovornost za počinjene prekršaje i/ili kaznena djela pred mjerodavnim tijelima snositi gost.
 • da će preuzeti svu odgovornost i Adriatic.hr-u nadoknaditi sve troškove za koje bi se pokazalo da su prouzročeni radnjama i propustima gosta, a za koje Adriatic.hr materijalno i kazneno odgovara trećoj strani.
 • da odgovornost gosta za sve počinjene prekršaje pravila plovidbe i ostalih pravila za vrijeme najma plovila ne prestaje nakon isteka najma.
 • da će u slučaju havarije plovila, nesreće ili u slučaju lomova zabilježiti tijek događaja, odmah obavijestiti Adriatic.hr, podnijeti prijavu o pomorskoj nesreći najbližoj lučkoj kapetaniji, te tražiti ovjeru od lučkoga kapetana, liječnika ili mjerodavnog tijela o tome.
 • da će u slučaju kvara broda ili brodske opreme nastalog zbog prirodnog trošenja plovila/opreme odmah obavijestiti Adriatic.hr. Adriatic.hr obvezuje se ukloniti kvar u roku od 24 sata nakon primitka obavijesti. Ako Adriatic.hr ukloni kvar u roku od 24 sata, gost nema pravo ni na kakvu naknadu. Telefonski brojevi na koje se može dostaviti obavijest o kvaru nalaze se u dokumentaciji broda.
 • da će svaku štetu nastalu nesavjesnim radnjama i propustima gosta, koja nije pokrivena osiguranjem, a za koju Adriatic.hr odgovara trećoj strani, gost u potpunosti nadoknaditi Adriatic.hr-u.
 • da će u slučaju nestanka plovila i pripadajuće opreme, nemogućnosti upravljanja plovilom, te u slučaju oduzimanja plovila, pljenidbe ili mjera zabrane od državnih tijela ili trećih osoba, odmah obavijestiti mjerodavna tijela i Adriatic.hr, te zatražiti kopiju policijskog izvještaja o tome.
 • da će preuzeti svu i isključivu odgovornost u slučaju da službeno državno tijelo zaplijeni plovilo zbog neodgovarajućih ili nelegalnih radnji (komercijalno ribarenje, vađenje antikviteta s morskoga dna...) poduzetih pri korištenju plovila tijekom razdoblja najma.
 • da samostalno odgovara za slučaj zagađenja mora pri punjenju spremnika goriva ili odlaganja smeća i otpada izvan propisanih mjesta.
 • da će svakodnevno provjeravati količinu ulja u motoru. Štete i gubici nastali zbog nedostatka ulja u motoru odgovornost su gosta.
 • da će korektno voditi brodski dnevnik i ostaviti ga na plovilu nakon isteka najma.
 • da će kućne ljubimce (pse, mačke, ptice...) ukrcati na plovilo jedino uz prethodno odobrenje Adriatic.hr-a. Dovođenje kućnih ljubimaca na plovila nije dopušteno. Iznimke su moguće uz prethodni dogovor.

Materijalnu i kaznenu odgovornost za postupanje suprotno ovdje preuzetim obvezama snosi isključivo gost.

13. DOZVOLA ZA UPRAVLJANJE PLOVILOM

Gost mora imati potrebna pomorska znanja i vještine, odnosno valjanu dozvolu za upravljanje plovilom na otvorenome moru, kao i potvrdu o položenom ispitu o rukovanju radijskom postajom. Ako gost ne posjeduje tražene isprave, znanja i vještine, obvezuje se da će voditi brigu o tome da plovilom upravlja isključivo član posade koji ih ima.

Adriatic.hr može tražiti od gosta ili osobe koju je gost odredio za skipera da u prisutnosti predstavnika Adriatic.hr-a plovidbom na moru demonstrira svoja znanja i vještine. Trošak testiranja snosi gost. Vrijeme utrošeno na testiranje uključeno je u razdoblje u kojem je plovilo unajmljeno.

Ako tijekom testiranja predstavnik Adriatic.hr-a utvrdi da gost, odnosno skiper kojega je predložio gost, nema dovoljno znanja, iskustva i/ili valjane dozvole za plovidbu, Adriatic.hr priključit će posadi službenog skipera, uz nadoplatu u skladu sa službenim cjenikom. Ako gost ne prihvati dodijeljenog mu skipera, Adriatic.hr ima pravo zabraniti isplovljenje broda, raskinuti ugovor, te u cijelosti zadržati uplaćenu najamninu. Gost nema pravo na naknadu štete.

Ako gost već unaprijed zna da će mu biti potrebne usluge službenog skipera Adriatic.hr-a, dužan je o tome obavijestiti osoblje Adriatic.hr-a pri prijavi rezervacije.

14. OSIGURANJE

Osiguranje je određeno uvjetima koje je utvrdio osiguravatelj kod kojega je vlasnik ili Adriatic.hr osigurao plovilo.

Plovilo je osigurano za štete nanesene trećim osobama, te od odgovornosti treće osobe do visine vrijednosti plovila (obvezno osiguranje). Plovilo je također i kasko osigurano u prijavljenoj vrijednosti plovila za rizike prema polici osiguranja. Kasko osiguranje pokriva štete, preko iznosa pologa, nastale zbog više sile, ali ne i štete prouzročene namjerno ili zbog grube nepažnje.

Gost, posada plovila i njihova osobna imovina nisu osigurani, te stoga preporučujemo da to gost posebno učini.

Sva oštećenja i/ili gubici moraju biti prijavljeni Adriatic.hr-u odmah nakon nastanka. U slučaju većih havarija, kao i kad u njima sudjeluje više plovila, potrebno je havariju prijaviti i mjerodavnoj lučkoj kapetaniji, te zatražiti od nje odgovarajuće dokumente koji će naknadno biti predani osiguravatelju. Štete pokrivene policom osiguranja, a koje nisu bile odmah prijavljene Adriatic.hr-u, mjerodavnim tijelima, odnosno osiguravatelju, te štete za koje ne postoji sva potrebna dokumentacija, neće biti priznate u skladu s uvjetima osiguranja, a za njih u punom iznosu odgovara gost osobnom imovinom.

Ako je plovilo oštećeno, gost je dužan snositi troškove u skladu s postojećim uvjetima kasko osiguranja, samo do visine pologa.  Troškove svih oštećenja plovila i/ili opreme izazvane grubom nepažnjom i/ili gubitkom jednog ili više dijelova opreme, snosi gost u punom iznosu.

Jedra nisu osigurana, te troškove izazvane oštećenjem jedara snosi gost. Odgovornost gosta isključena je jedino u slučaju prirodnog trošenja jedara ili u slučaju oštećenja jedara izazvanih lomom jarbola.

Oštećenja motora prouzročena nedostatkom ulja u motoru nisu pokrivena osiguranjem i za sve troškove izazvane oštećenjima motora gost osobno odgovara.

Gost preuzima svu materijalnu odgovornost za štete prouzročene sidrenjem i pristajanjem u lukama i lučicama koje slove za nesigurne.

15. ODGOVORNOST ZA TROŠKOVE NASTALE TIJEKOM NAJMA PLOVILA

Sve štete ili nedostatke koji su nastali ili su se pojavili dok je plovilo bilo pod odgovornošću gosta, a koji nisu povezani s prirodnim trošenjem plovila, podmiruje gost osobno. Prije popravka gost treba postići sporazum s predstavnikom Adriatic.hr-a o tehničkoj opravdanosti potrebnog popravka.

Sve štete ili nedostatke koji su nastali ili su se pojavili dok je plovilo bilo pod odgovornošću gosta, a koji su povezani s prirodnim trošenjem plovila, pokriva Adriatic.hr. Prije popravka gost treba postići sporazum s predstavnikom Adriatic.hr-a o financijskoj i tehničkoj opravdanosti potrebnog popravka. Gost podmiruje račun odmah, te se obvezuje sačuvati ga kako bi mu bio u cijelosti refundiran pri predaji plovila.

16. LOMOVI I OŠTEĆENJA

Gost se obvezuje izvijestiti Adriatic.hr o svim lomovima i oštećenjima odmah nakon njihova nastanka i bez obzira na uzrok. Adriatic.hr uputit će gosta u način izvršenja potrebnih radova i/ili zamjene opreme. Neovlašteni popravci i zamjene dijelova opreme bit će obavljeni na trošak gosta.

17. GUBITAK IMOVINE

Adriatic.hr nije odgovoran za gubitak i/ili oštećenje imovine gosta i ostalih članova posade, te tuđe imovine, odložene i čuvane na plovilu, u operativnom vozilu, u uredu Adriatic.hr-a ili vlasnika plovila. Uplatom potrebne akontacije i pristankom na Opće uvjete najma plovila, gost se odriče svih zahtjeva za naknadom štete u odnosu na Adriatic.hr ili vlasnika, a povezanih s gubicima i/ili oštećenjima osobne i/ili tuđe imovine.

18. FOTOGRAFIJE PLOVILA

Ako fotografije plovila objavljene na našim internetskim stranicama imaju zaštitni znak Adriatic.hr-a, znači da su to fotografije upravo onog plovila u kojemu će gost boraviti.

Posebno ističemo da fotografije plovila objavljene na našim internetskim stranicama koje nemaju zaštitni znak Adriatic.hr-a, nisu fotografije upravo onog plovila u kojemu će gost boraviti, nego su to reprezentativne fotografije proizvođača plovila, a odnose se na model koji gost zakupljuje. Fotografije plovila objavljene su samo u orijentacijske svrhe, kao pomoć našim korisnicima. Uvidom u stanje plovila gost može zateći određena odstupanja od predočenih fotografija (vezana uz stupanj opremljenosti i/ili godinu proizvodnje), no bilo kakva odstupanja stvarnog stanja od fotografija prezentiranih na internetu ne mogu biti razlog gostova traženja zamjenskog plovila, ili potraživanja bilo kojeg oblika naknade štete, ako stvarni model ponuđenog plovila odgovara zakupljenome modelu plovila.

Preporučujemo da se prilikom rezervacije plovila gost informira o svim detaljima koji su mu posebno bitni.

Pri prezentaciji plovila iz naše ponude, a ovisno o broju kabina, izlažemo i nacrte svih varijanti prezentiranog modela plovila. Adriatic.hr obvezuje se stvarni broj kabina plovila vidljivo istaknuti. Gost treba obratiti pozornost na stvarni broj kabina plovila koje zakupljuje, jer se isključuje mogućnost kasnijih pritužbi gosta da mu je dodijeljeno plovilo s manjim brojem kabina nego što ih nacrt plovila prikazan na internetu sadrži.

19. PRITUŽBE

Svaki gost ima pravo na pritužbe ako smatra da su zakupljene usluge nepotpuno i/ili nekvalitetno izvršene. Gost može zahtijevati razmjernu odštetu samo ako pri povratu plovila (check-out) podnese pisanu pritužbu te priloži svu pripadajuću dokumentaciju i fotografije. Pisana pritužba treba biti obostrano potpisana: od gosta i predstavnika Adriatic.hr-a. Naknadno zaprimljene te nepotpuno dokumentirane pritužbe Adriatic.hr neće uzeti u razmatranje.

Adriatic.hr dužan je donijeti pisano rješenje na zaprimljenu pritužbu u roku od sedam (7) dana nakon njezina primitka. Adriatic.hr može odgoditi rok rješenja pritužbe, zbog prikupljanja informacija i provjere navoda pritužbe kod osoba izravno ili neizravno umiješanih u pritužbu, za najviše sedam (7) dodatnih dana.

Gost se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila sve dok Adriatic.hr ne donese rješenje pritužbe. Ako bi gost postupio protivno ovoj odredbi, zbog povrede procedure, a bez obzira na utemeljenost navoda gosta, gost gubi pravo na naknadu štete, a Adriatic.hr ima pravo tražiti naknadu štete koju bi mu takav postupak gosta nanio.

Najviša naknada po pritužbi može dosegnuti iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge, kao ni cjelokupni iznos najma. Gost se unaprijed odriče traženja bilo kakve vezane materijalne ili nematerijalne štete (npr. bankovni troškovi slanja novca, troškovi telefona, dodatni troškovi goriva, gubitak vremena, prekomjerni stres, duševne boli…).

20. NADLEŽNOST SUDA

Ako gost nije zadovoljan rješenjem agencije, te nije u mogućnosti s agencijom pronaći mirno i sporazumno rješenje, ima pravo na sudsku arbitražu.

Za takav slučaj ugovara se mjerodavnost suda u Splitu uz primjenu pravnih propisa Republike Hrvatske.


U Splitu, 01.01.2023.

Ove internetske stranice koriste kolačiće (tzv. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva i funkcionalnosti. Osim toga, kolačići se koriste za oglašavanje prilagođeno vama, kako na našoj stranici tako i izvan nje, preko pouzdanih partnera. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo pročitajte ovdje. Klikom na gumb 'U redu' pristajete na korištenje svih kolačića.

U redu