Potřebujete nový internetový prohlížeč

Váš prohlížeč nepodporuje novinky, které jsme uvedli! Doporučujeme Vám, abyste osvěžili existující anebo použili nový prohlížeč.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Po - So
08:00h - 22:00h
Ned
08:00h - 22:00h

PlavidlaVŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRONÁJMU PLAVIDEL

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Cestovní kancelář "Adriatic.hr d.o.o.", OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (dále: Adriatic.hr), ručí tak za pravdivost údajů týkajících se charterové nabídky zveřejněné na internetových stránkách - www.adriatic.hr, i za pravdivost podmínek, pod kterými charterové plavidla nabízí. Adriatic.hr udržuje plavidla ze své nabídky s nejvyšší péčí a garantuje jejich technickou způsobilost a dobrý stav.

Osoba, která zaplatila akontaci, resp. potvrdila rezervaci jednoho nebo více plavidel z nabídky Adriatic.hr (dále: klient), vstupuje s Adriatic.hr do právního vztahu a potvrzuje, že souhlasí se zde předloženými Všeobecnými podmínkami pronájmu plavidel, které se mu při této příležitosti poskytnou k nahlédnutí. Zveřejněné všeobecné podmínky jsou právně závazné jak pro klienta, tak i pro Adriatic.hr. Tyto všeobecné podmínky jsou podkladem pro řešení případných sporů mezi klientem a Adriatic.hr, proto Vás prosíme, abyste jim věnovali potřebnou pozornost.

2. OBJEDNÁVKY

Objednávky plavidel se zadávají e-mailem, i elektronickou cestou prostřednictvím k tomu určeného rezervačního formuláře, který je dostupný na internetových stránkách Adriatic.hr nebo osobně v naší cestovní kanceláři, zda v pobočkách partnerských cestovních kanceláří a agentur, které jsou oprávněny prodávat služby z nabídky Adriatic.hr. Při objednávání je klient povinen poskytnout údaje požadované v rezervačním formuláři, resp. při přihlašování se v naší kanceláři nebo v pobočkách partnerských cestovních kanceláří Adriatic.hr je povinen dát k nahlédnutí všechny doklady potřebné pro vybavení předepsané procedury.

Pokud tak klient neprovedl při objednávání plavidla, zavazuje se nejpozději měsíc před zahájením pronájmu doručit Adriatic.hr seznam cestujících (crew-list) s celým jménem, adresou, datem narození, i druhém a číslem platného cestovního dokladu každého cestujícího. V případě, že klient rezervuje plavidlo bez Skipera, třeba je i předložení povolení (licence) pro řízení plavidla.

3. CENA PRONÁJMU

Ceny plavidel jsou zveřejněny v měně EURO. Adriatic.hr si vyhrazuje právo změnit zveřejněné ceny, pokud dojde ke změně cen ze strany majitelů plavidel.

Všechny zveřejněné ceny se vztahují na 7-denní pronájem, v délce od soboty do soboty.

Ceny, zveřejněné na stránkách Adriatic.hr se liší v závislosti na typu plavidla, roku výroby a zvolené sezóny pronájmu, a proto jsou uvedeny samostatně při každém plavidle.

Zveřejněné ceny plavidel zahrnují: technicky bezchybné, čisté a suché plavidlo s plnými nádržemi pohonných hmot a vody (také musí být i po vrácení plavidla), používání plavidla a jeho zařízení, povinné pojištění plavidla, pojištění plavidla nad rámec dohodnutého depozitu, chorvatské plavební povolení, chorvatskou licenci plavidla a ostatní služby uvedené při prezentaci zakoupeného plavidla na internetových stránkách.

Zveřejněné ceny plavidel nezahrnují výdaje na služby přístavů a kotvení v mateřském přístavu během trvání nájmu, přístavní poplatky, pobytové taxy a další poplatky, dodatečné vybavení plavidla, výdaje na palivo a ostatní potřeby, plat posádky Adriatic.hr a ostatní zvláštní služby, pojištění léčebných nákladů, pojištění úrazu posádky a ostatní služby, které nejsou uvedeny při prezentaci zakoupeného plavidla na internetových stránkách.

Pokud dojde ke změně ceny vybraného plavidla po zaslání objednávky, ale před úhradou akontace, Adriatic.hr se zavazuje oznámit to klientovi ihned po obdržení této informace a s jeho souhlasem mu zaslat nové vyúčtování.

Pokud dojde ke změně ceny po uhrazení akontace, Adriatic.hr ručí klientovi, že zbývající částka bude uhrazena v souladu s výpisem z účtu, na základě kterého se klient rozhodl rezervovat vybrané plavidlo.

4. DYNAMIKA PLATBY

Pro potvrzení objednávky plavidla klient uhradí akontaci ve výši 50% hodnoty celkového pronájmu. Zbývající částku do výše celkového pronájmu uhradí nejpozději měsíc před zahájením pronájmu.

Rezervované plavidlo může klient převzít do užívání pouze s podmínkou, že řádně uhradil všechny požadované platby.

úhradou akontace klient potvrzuje, že se v úplnosti seznámen se všemi charakteristikami a podmínkami, pod nimiž je vybrané plavidlo nabízené. Samotnou platbou akontace se vše, co je uvedeno v těchto podmínkách, stává právně závazným tak pro klienta, tak i pro Adriatic.hr.

5. PRÁVO KLIENTA NA ZMĚNU A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud si klient přeje odstoupit od rezervace vybraného plavidla, musí tak učinit písemně (e-mail, fax nebo pošta).

Datum, kdy bylo Adriatic.hr doručeno písemné oznámení o odstoupení od smlouvy, je základem pro vyúčtování storno poplatků, a to na následující způsob:

 • Při odstoupení od smlouvy do dvou měsíců před zahájením pronájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatek ve výši 30% celkové ceny pronájmu. Zbývající částka bude vrácena klientovi na náklady příjemce.
 • Při odstoupení od smlouvy do jednoho měsíce před zahájením pronájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatek ve výši 50% celkové ceny pronájmu, resp. ponechává si celkovou uhrazenou částku.
 • Při odstoupení od smlouvy v době kratší než jeden měsíc před zahájením pronájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatek ve výši 100% celkové ceny pronájmu.
 • Při odstoupení od smlouvy po převzetí plavidla, Adriatic.hr si ponechává 100% celkové ceny pronájmu a klientovi zaúčtovává všechny náklady, které mohou vzniknout v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

Vrácení zbývající částky proběhne ihned po stanovení přesné částky, kterou je třeba vrátit klientovi. Úhradu lze provádět výhradně převodem na běžný nebo devizový účet klienta. Při platbě na devizový účet nese náklady na převod platby do zahraničí klient.

Pokud klient, který odstoupí od rezervace pronajatého plavidla, najde při zrušení rezervace nového uživatele této rezervace, který převezme jeho práva a povinnosti, Adriatic.hr klientovi účtuje pouze náklady spojené se změnou.

Pokud klient odstoupí od rezervace z důvodu vyšší síly nebo objektivních důvodů z jeho strany (úmrtí, zdravotní důvody, závažná nehoda ,...), zaplacená částka se mu nevrací.

6. DEPOZIT (KAUCE)

Při přejímání plavidla klient skládá zástupci Adriatic.hr povinen depozit, kterým se garantuje náhrada všech možných újem nebo škod nastalých během pronájmu, a to i v případě, pokud nejsou kryty pojistnou smlouvou. Depozit se skládá v hotovosti nebo bianco slipů s kopií kreditní karty klienta. Způsoby úhrady a výše vkladu jsou zveřejněny na internetové stránce při prezentaci zakoupeného plavidla.

Depozit se vrací zákazníkovi v plné výši po tom, co zástupce Adriatic.hr zjiští, že plavidlo bylo vráceno v dohodnutém čase a sjednaným místě, v pořádku a nepoškozené, s plnými nádržemi vody a pohonných hmot a s podmínkou, že vůči klientovi neexistují, ani nebyly nahlášeny, nároky třetích osob vztahující se na klienta, a které jsou spojené s klientovým používáním zakoupeného plavidla.

V případě hrubé nedbalosti, resp. poškození plavidla a / nebo jeho vybavení, i v případě ztráty jeho jednoho nebo více dílů, klient hradí všechny náklady. Adriatic.hr si ponechává částku vkladu, která odpovídá hodnotě opravy, pořízení a / nebo koupě vybavení či jednotlivých dílů plavidla. Pokud kvůli poškození / ztrátě plavidla / vybavení není možné další pronajímání plavidla, Adriatic.hr zadrží částku vkladu, která odpovídá ztraceného zisku.

Složení depozitu je povinné i v případech, pokud se plavidlo pronajímá se Skiperem angažovaným ze strany Adriatic.hr. V tom případě složený depozit není možné použít na pokrytí nákladů vzniklých následkem skiperove nedbalosti a špatného zacházení s plavidlem a jeho zázemím.

7. PŘEVZETÍ PLAVIDLA

Plavidlo se přebírá v sjednané době od 17.00 do 20.00 hodin, na dohodnutém místě.

Pokud klient, bez předchozího oznámení, nepřevezme plavidlo ani po uplynutí 24 hodin od dohodnutého času provedení, Adriatic.hr je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy o pronájmu plavidla a klient nemá právo na dodatečné požadování odškodného.

Pokud Adriatic.hr z jakéhokoliv důvodu není schopna v dohodnutém čase a sjednaným místě předat zákazníkovi rezervované plavidlo, poskytuje se Adriatic.hr 24-hodinová lhůta od dohodnutého času stahování plavidla, aby klientovi dala k dispozici jiné plavidlo stejných nebo lepších vlastností. Pokud by se to Adriatic.hr nepodařilo, klient má právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení všech provedených plateb. Pokud se klient rozhodne čekat na náhradní plavidlo i déle než 24 hodin od dohodnutého času stahování plavidla, může požadovat vrácení částky ekvivalentní hodnotě pronájmu za ten počet dnů, během kterých nemohl disponovat plavidlem. Odpovědnost Adriatic.hr za částku vyšší než dohodnutá cena nájmu, jakož i jakékoli jiné právo klienta na náhradu škody jsou vyloučeny.

Při přejímání plavidla se klient zavazuje odevzdat zástupci Adriatic.hr voucher, na kterém musí být vyznačeno, že celá částka pronájmu byla řádně uhrazena.

Adriatic.hr se zavazuje klientovi předat technicky bezchybné a kompletně vybavené plavidlo s plnými nádržemi vody a pohonných hmot, čisté, v pořádku a suché, připravené k plavbě.

Klient se při přejímání plavidla zavazuje přezkoumat a pečlivě ověřit celkový stav plavidla a vybavení, jakož i zkontrolovat skutečný stav inventáře a vybavení z existujícího inventárního soupisku. Případné námitky je možné podat pouze před začátkem plavby. Případné skryté vady a nedostatky plavidla a / nebo vybavení, které Adriatic.hr nemohly být známy při předávání plavidla, jakož i nedostatky a poškození, které vzniknou po předání plavidla, a které Adriatic.hr nemohla předvídat, nedávají zákazníkovi právo, aby požadoval snížení ceny pronájmu.

8. VRÁCENÍ PLAVIDLA

Klient se zavazuje vrátit plavidlo v dohodnutém čase (nejpozději do 9.00 hodiny ráno), ve smlouvou vymezeném cílovém přístavu, v pořádku a čisté, s plnými nádržemi pohonných hmot a vody, připravené na další plavbu, resp. ve stejném stavu, v jakém jej převzal.

Pokud během cesty z jakéhokoli důvodu není možná další plavba a / nebo je nezbytné překročení dohodnutého termínu návratu, kvůli přijímání dalších pokynů je třeba informovat vedoucího základny a Adriatic.hr. Informace o podání oznámení musí být zapsána v lodním deníku. Nepříznivé povětrnostní podmínky neumožňují klienta k překročení dohodnutého termínu návratu. Zpoždění je způsobilé jen v případě vyšší moci.

Při překročení dohodnutého termínu návratu se klient zavazuje, že za každé zpoždění do tří (3) hodin uhradí částku denního pronájmu, a za každé zpoždění déle než tři (3) hodiny a za každý další započatý kalendářní den prodlení uhradí trojnásobek denního pronájmu, zvýšený o dodatečné náklady, které Adriatic.hr vznikly kvůli zpoždění odevzdání plavidla. Proto se doporučuje návrat plavidla do cílového přístavu ve večerních hodinách, den před jeho předáním.

V případě návratu plavidla do přístavu, který není dohodnutý jako cílový přístav, klient hradí Adriatic.hr veškeré náklady spojené s převedením plavidla do dohodnutého cílového přístavu, stanovenou pokutu za prodlení, pokud k němu došlo, jakož i náhradu za všechny škody, které nejsou pokryty pojistnou smlouvou a vzniklé během transferu.

Při předávání plavidla zástupce Adriatic.hr uskuteční prověření celkového stavu lodi a vybavení, jakož i porovnání aktuálního stavu inventáře a vybavení s inventárním soupisem. Klient se zavazuje oznámit zástupci Adriatic.hr všechny eventuální nedostatky a škody. Pokud škoda vznikla na podvodné části plavidla nebo je na škodu podezření, třeba je provést detailní prohlídku plavidla najmutím potápěče nebo pomocí zvedáku. O způsobu, kterým se provede prohlídka, rozhoduje Adriatic.hr a náklady na obhlídku nese klient.

Pokud by se klient snažil zatajit škodu nebo ztrátu, která nastala během pronájmu plavidla, povinen je uhradit Adriatic.hr pokutu ve výši 300 EURO a nahradit vzniklou škodu.

Náklady na ztracené nebo poškozené části plavidla nebo vybavení, způsobené nedbalostí nebo nesprávným používáním ze strany klienta a členů jeho posádky, se připisují na vrub klienta. Adriatic.hr pokryje náklady z vkladu klienta.

Pokud plavidlo není vráceno v pořádku a čisté, Adriatic.hr uhradí ze složeného depozitu náklady na čištění plavidla. Adriatic.hr naúčtuje cenu pohonných hmot a rovněž i službu doplnění pohonných hmot, pokud klient nevrátí loď s plnými nádržemi.

Během celého pronájmu zůstává plavidlo vlastnictvím Adriatic.hr nebo majitele, s kterým Adriatic.hr podepsala smlouvu o spolupráci. Až do okamžiku řádného odevzdání se plavidlo považuje za předmět pronájmu klienta.

9. PRODLOUŽENÍ OBDOBÍ PRONÁJMU

V případě, že si klient z jakéhokoliv důvodu přeje prodloužit dobu pronájmu, musí se vrátit do výchozího přístavu, kontaktovat zástupce Adriatic.hr a požádat o písemný souhlas na nový termín vylodění a cílový přístav.

10. LODNÍ DOKLADY

Klient přebírá plavidlo do užívání se všemi platnými doklady potřebnými na pronájem (povolení, přihláška, koncese ...), tak s přílohami z lodního fasciklu (seznam zpráv přístavů, benzínových čerpadel ...). Klient se zavazuje, že se všemi přijatými doklady bude nakládat se zvláštní péčí.

Při předávání plavidla je klient povinen vrátit i všechny obdržené doklady a k nim vážou se přílohy.

Klient je povinen vést lodní deník.

11. POVINNOSTI CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Adriatic.hr je povinna zajistit poskytnutí zakoupených služeb s péčí dobrého hostitele a zavazuje se chránit práva a zájmy klienta v souladu s dobrými mravy v cestovním ruchu.

Adriatic.hr je povinna zajistit, aby byly zákazníkovi v objednaném termínu poskytnuty všechny nakoupené služby, a proto nese odpovědnost vůči klientovi v případě eventuálního neposkytnutí zakoupených služeb nebo jejich částí.

Adriatic.hr nenese žádnou odpovědnost za změnu a neposkytnutí zakoupených služeb nebo jejich částí z důvodů způsobených vyšší mocí (válka, nepokoje, stávky, teroristické akce, ekologické katastrofy, přírodní katastrofy, zásahy vládních orgánů a pod .).

12. POVINNOSTI KLIENTA

Klient se zavazuje a prohlašuje, že:

 • bude vlastnit platné cestovní doklady. Náklady spojené se ztrátou a odcizením cestovních dokladů během cesty nese klient.
 • si vyhledá a prostuduje tištěný materiál o správném používání plavidla.
 • s plavidlem, jeho inventářem a vybavením bude zacházet svědomitě a pečlivě a zvláště, že plavidlo nebude řídit pod vlivem alkoholu nebo drog a v každém ohledu bude chovat zodpovědně, ke spokojenosti své posádky.
 • se bude plavit v hranicích teritoriálních vod Chorvatské republiky. Opuštění teritoriálního moře Chorvatské republiky je možné pouze s předchozím písemným souhlasem Adriatic.hr.
 • nebude plout v zónách se zákazem plavby.
 • nebude plout a plánovat trasu (itinerář) bez předchozí konzultace navigačních map, možných tras, plavebního průvodce a ostatních lodních příruček a zvláště, že se nebude plout v oblastech, která nejsou dostatečně zkoumána a zmapována námořními mapami.
 • při převzetí plavidla bude informovat Adriatic.hr o přibližném směru plavby (itineráři), v rozumných časových intervalech přes mobilní telefon nebo rádio stanici, bude informovat Adriatic.hr o poloze, stavu plavidla a jeho posádky, jakož i o případných poruchách a škodách.
 • pečlivě naplánuje trasu a bude ji dodržovat tak, aby místo obratu ve směru výchozího přístavu (návrat do výchozího přístavu) bylo vzdáleno nejvíce dva dny plavby od výchozího přístavu, což činí přibližně 40 NM (námořních mil).
 • se v noci nebude plavit bez použití všech navigačních světel, bude plout s vhodným sledováním paluby a potřebná pozornost bude věnována možným překážkám.
 • se bude plavit jen při bezpečných povětrnostních podmínkách a dobré viditelnosti a bude se vyhýbat zjevně nebezpečným oblastem.
 • v závislosti na atmosférických podmínek včas svine nebo spustí plachty a v zájmu zabezpečení příznivé plavby nedovolí zbytečné zatížení stěžňů, plachet a lodních lan.
 • neopustí přístav nebo místo kotvení, pokud je momentální síla větru, nebo se očekává, že brzy bude, vyšší od 23 uzlů, a pokud jsou celkové povětrnostní podmínky nestabilní.
 • neopustí přístav nebo místo kotvení, pokud plavidlo nebo některá z důležitých součástí vybavení, jako např. motor, stěžeň, plachty, lodní lana, pumpa na odčerpávání vody, kotevní zařízení, kompas, navigační světla, bezpečnostní vybavení, není v pořádku.
 • neopustí přístav, pokud přístavní úřady zakázaly plavbu, resp. vydaly zákaz vyplutí, v případě nedostatečných zásob paliva, tak v případě onemocnění některého člena posádky.
 • plavidlo nebude používat pro komerční účely (přeprava zboží a osob za úhradu), profesionální rybolov, školu jachtingu a podobné aktivity.
 • plavidlo nedá do pronájmu, ani k užívání třetí osobě.
 • na plavidlo nenalodí větší počet osob, než pro jaký je plavidlo určeno, a že na plavidle nebudou pobývat osoby, které nejsou uvedeny v seznamu lodní posádky.
 • se nezúčastní regát ani jiných soutěží plavidel bez souhlasu Adriatic.hr.
 • nebude táhnout jiné plavidlo, s výjimkou mimořádných případů.
 • učiní veškerá preventivní opatření, aby se vyhnul situacím, v nichž by bylo třeba pronajaté plavidlo táhnout. Pokud by však taková situace nastala, cenu odtažení je třeba dohodnout s kapitánem druhého plavidla dříve, než bude pronajaté plavidlo převezeno, a také třeba žádat souhlas Adriatic.hr.
 • bude dodržovat celní a ostatní předpisy, nařízení Chorvatské republiky a na plavidlo nepřinese žádné neohlášených předměty.
 • se on sám, i ostatní členové posádky, bude chovat v souladu s platnými zákony, nařízeními a předpisy Chorvatské republiky, konkrétně bude respektovat zákony o lovu ryb, zákony o podvodním rybolovu a na plavidle nebude zadržovat žádné archeologicky cenné předměty.
 • souhlasí se zrušením smlouvy o pronájmu plavidla, pokud by se zjistilo, že některý z členů posádky porušil některý platný předpis a / nebo zákon Chorvatské republiky. V tom případě může Adriatic.hr volně disponovat plavidlem, a to bez jakéhokoli práva na náhradu škody ze strany klienta. Dále se zdůrazňuje, že v takovém případě je Adriatic.hr osvobozena od jakékoli odpovědnosti vůči nadřízeným státním orgánům a plnou odpovědnost za způsobené přestupky a / nebo trestné činy nese před nadřízenými orgány sám klient.
 • převezme odpovědnost a nahradí Adriatic.hr všechny náklady, při nichž by se zjistilo, že jsou způsobeny činností a nedbalostí ze strany klienta a Adriatic.hr za nehmotně a trestně odpovídá třetí straně.
 • odpovědnost klienta za porušení pravidel plavby a ostatních předpisů během pronájmu plavidla nekončí uplynutím doby pronájmu.
 • v případě havárie plavidla, nehody nebo prasklin na plavidle zaznamená sled událostí, ihned informuje Adriatic.hr a nejbližší zprávě přístavu nahlásí námořní nehodu, přičemž si vyžádá potvrzení od velitele správy přístavu, lékaře nebo nadřízeného orgánu.
 • že v případě poruchy na lodi nebo lodním vybavení, která nastala v důsledku přirozeného opotřebení plavidla / zařízení, ihned informuje Adriatic.hr. Adriatic.hr se zavazuje odstranit závadu ve lhůtě do 24 hodin od přijetí oznámení. Pokud Adriatic.hr odstraní závadu ve lhůtě do 24 hodin, klient nemá nárok na žádné odškodnění. Čísla telefonů, na kterých je možné oznámit poruchu, se nacházejí v dokumentaci lodě.
 • každou škodu, která vznikla následkem nesvědomitého nakládání a nedbalosti klienta, a která není kryta pojištěním, ale Adriatic.hr za ni odpovídá třetí straně, klient v plné výši nahradí Adriatic.hr.
 • v případě zmizení plavidla a příslušného vybavení, nemožnosti řízení plavidla, i v případě odejmutí plavidla, propadnutí nebo vydání zákazu plavby ze strany státních orgánů nebo třetích osob, neprodleně informuje příslušné orgány a Adriatic.hr a o události si vyžádá kopii policejní zápisu.
 • přebírá plnou a výlučnou odpovědnost v případě propadnutí plavidla se strany příslušných státních orgánů v případě nepovolené nebo nelegální činnosti (komerční rybolov, lov starožitných předmětů z mořského dna ...) vykonávané s použitím plavidla během doby pronájmu.
 • sám nese odpovědnost v případě znečištění moře při plnění palivových nádrží nebo odložení odpadků a odpadů mimo pro tento účel určených míst.
 • každý den ověří množství oleje v motoru. Za škody a újmy, které vzniknou v důsledku nedostatku oleje v motoru, nese odpovědnost klient.
 • bude korektně vést deník a po uplynutí doby pronájmu ho zanechá na plavidle.
 • domácí zvířata (psy, kočky, ptáci ,...) nalodí na plavidlo jen s předchozím souhlasem Adriatic.hr. Pobyt domácích zvířat na plavidlech není vítán. Výjimky jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Hmotná a trestní odpovědnost za jednání, které není v souladu se zde převzatými povinnostmi, nese výhradně sám klient.

13. POVOLENÍ PRO ŘÍZENÍ PLAVIDLA

Klient musí mít nezbytné námořnické znalosti a dovednosti, resp. platné povolení na řízení plavidla na otevřeném moři, jakož i osvědčení o vykonání zkoušky z rádiového spojení. Pokud klient nedisponuje požadovanými doklady, znalostmi a dovednostmi, zavazuje se, že zajistí, aby plavidlo řídil výhradně ten člen posádky, který je má.

Adriatic.hr může požadovat od klienta nebo od osoby, kterou klient určil za Skipera, aby v přítomnosti zástupce Adriatic.hr plavbou na moři prokázal své znalosti a dovednosti. Náklady na testování nese klient. Čas potřebný k testování se zahrnuje do doby pronájmu plavidla.

Pokud zástupce Adriatic.hr během testování zjiští, že klient, resp. Kapitán určen klientům, nemá dostatečné znalosti, zkušenosti a / nebo platné povolení na plavbu, Adriatic.hr přidělí posádce vlastního Skipera, jehož služby budou hrazené podle úředního ceníku. Pokud klient nesouhlasí s přiděleným Skiperem, Adriatic.hr má právo zabránit odplutí lodě, odstoupit od smlouvy a ponechat si plnou výši zaplaceného nájemného. Klient nemá právo na náhradu škody.

Pokud klient předem ví, že bude potřebovat služby Adriatic.hr Skipera, je povinen informovat o tom pracovníků Adriatic.hr při objednávce.

14. POJIŠTĚNÍ

Pojištění se řídí podmínkami stanovenými pojišťovnou, u níž majitel nebo Adriatic.hr pojistil plavidlo.

Plavidlo má pojištění na škody způsobené třetím osobám a pojištění odpovědnosti vůči třetím osobám do výše hodnoty plavidla (povinné pojištění) a havarijní pojištění na přihlašovanou hodnotu plavidla na rizika podle pojistné smlouvy. Havarijní pojištění kryje škody přesahující částku depozitu, které nastaly působením vyšší moci, ale ne škody způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Klient, posádka plavidla a jejich osobní majetek nejsou pojištěni, proto doporučujeme, aby si klient takové pojištění zajistil dodatečně.

Všechny škody a / nebo újmy musí být pracovníkovi agentury Adriatic.hr nahlášeny ihned po jejich vzniku. Při větších haváriích, jakož i při spoluúčasti více plavidel, je nutné nahlásit událost i příslušné zprávě přístavu a žádat od ní nezbytné doklady, které budou následně předány pojišťovací společnosti. Škody kryté pojistnou smlouvou, které však nebyly ihned nahlášeny Adriatic.hr, příslušným orgánům, resp. pojišťovací společnosti, jakož i škody, ke kterým neexistuje potřebná dokumentace, v souladu s pojistnými podmínkami nebudou uznány a v plné výši za ně vlastním majetkem odpovídá klient.

Při poškození plavidla je klient povinen nést náklady v souladu s danými pojistnými podmínkami havarijního pojištění jen do výše vkladu. Náklady spojené s poškozením plavidla a / nebo jeho vybavení, které vznikly hrubou nedbalostí a / nebo ztrátou jednoho nebo více částí vybavení, klient nese v plné výši.

Plachty nejsou pojištěny a náklady spojené s poškozením plachet nese klient. Klient je zbaven odpovědnosti za škodu jen v případě přirozeného opotřebení plachet nebo v případě poškození způsobeného zlomení stěžně.

poškození motoru, způsobené nedostatkem oleje v motoru, pojistná smlouva nepokrývá a veškeré náklady spojené s poruchou motoru hradí sám klient.

Klient přebírá hmotnou odpovědnost za škody vzniklé při kotvení a přistávání v přístavech, které jsou považovány za nespolehlivé.

15. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY VZNIKLÉ BĚHEM PRONÁJMU LODI

Všechny škody nebo nedostatky, které vznikly nebo se objevily v době, dokud za plavidlo zodpovídal klient, a které nejsou následkem přirozeného opotřebení plavidla, hradí klient osobně. Před zahájením samotné opravy se klient musí dohodnout s Adriatic.hr na technické únosnosti opravy.

Všechny škody nebo nedostatky, které vznikly nebo se objevily v době, dokud za plavidlo zodpovídal klient, a které jsou následkem přirozeného opotřebení lodi, pokrývá Adriatic.hr. Před zahájením samotné opravy se klient musí dohodnout s Adriatic.hr o finanční a technické oprávněnosti opravy. Klient na místě hradí účet, který uchovává, aby mu mohl být v plné výši vrácen po předání plavidla.

16. PRASKLINY A POŠKOZENÍ

Klient se zavazuje seznámit Adriatic.hr o všech prasklinách a poškozeních ihned po jejich vzniku, a to bez ohledu na příčinu vzniku. Adriatic.hr klienta poučí o způsobu provedení nezbytných prací a / nebo výměny vybavení. Neoprávněné opravy a výměny částí vybavení budou provedeny na náklady klienta.

17. ZTRÁTA MAJETKU

Adriatic.hr neodpovídá za ztrátu a / nebo poškození majetku klienta a ostatních členů posádky, jako ani cizího majetku, odloženého a skladovaného na plavidle, v operativním vozidle, v kanceláři Adriatic.hr nebo u majitele plavidla. Úhradou požadované akontace a souhlasem se Všeobecnými podmínkami pronájmu plavidel se klient vzdává všech nároků na náhradu škody vůči Adriatic.hr nebo majiteli v případě ztráty a / nebo poškození vlastního a / nebo cizího majetku.

18. FOTOGRAFIE PLAVIDLA

V případě, že fotografie plavidel zveřejněné na našich internetových stránkách mají ochrannou značku Adriatic.hr, jde o fotografie přesně toho plavidla, na němž bude klient ubytován.

Zvláště připomínáme, že fotografie plavidel, které jsou zveřejněny na našich internetových stránkách a nemají ochrannou značku Adriatic.hr, nejsou fotografiemi plavidla, na kterém bude klient ubytován. Jde jen o ilustrační fotografie výrobce plavidla týkající se modelu, který si klient pronajímá. Fotografie plavidla jsou publikovány výhradně pro orientační účely jako pomoc našim klientům. Při obhlídce stavu plavidla může klient zaznamenat některé odchylky od předložených fotografií (související s úrovní vystrojení a / nebo rokem výroby), ale jakákoli odchylka skutečného stavu od fotografií prezentovaných na internetu nemůže být důvodem, aby klient požadoval náhradní plavidlo nebo jakoukoli formu náhrady škody, pokud konkrétní model nabídnutého plavidla odpovídá pronajatému modelu plavidla.

Klientovi doporučujeme, aby se při příležitosti rezervace plavidla informoval o všech jeho detailech, které jsou pro něj zvlášť důležité.

Při prezentaci plavidel z naší nabídky předkládáme v závislosti na počtu kajut i nákresy všech variant prezentovaného modelu plavidla. Adriatic.hr se zavazuje viditelně označit počet kajut. Klient je povinen věnovat pozornost skutečnému počtu kajut plavidla, které si pronajímá. Tímto je vyloučena možnost pozdějších reklamací ze strany zákazníka z důvodu přidělení plavidla s menším počtem kajut než je uvedeno v nákresu plavidla, který je prezentován na internetu.

19. REKLAMACE

Každý klient má právo na reklamaci, pokud si myslí, že zakoupené služby mu byly poskytnuté neúplně a / nebo nekvalitně. Klient může požadovat přiměřené odškodnění pouze tehdy, pokud při návratu plavidla (check-out) podá písemnou reklamaci a přiloží k ní veškerou potřebnou dokumentaci. Písemná reklamace musí být podepsaná oboustranně: ze strany klienta a zástupce Adriatic.hr. Dodatečně obdržené reklamace nebo reklamace s neúplnou dokumentací nebude Adriatic.hr zohledňovat.

Adriatic.hr je povinna na přijatou reklamaci odpovědět písemně do sedmi (7) dnů od jejího přijetí. Adriatic.hr může odložit lhůtu řešení reklamace až o sedm (7) dodatečných dnů z důvodu shromažďování informací a prověření důvodů reklamace u osob, kterých se přímo nebo nepřímo předmětná reklamace týká.

Klient se zříká zprostředkování jakékoli druhé osoby, arbitráže UHPA (Sdružení chorvatských cestovních kanceláří), soudu nebo poskytování informací médiím, dokud Adriatic.hr nevydá rozhodnutí o reklamaci. Pokud by klient postupoval v rozporu s tímto článkem, ztrácí bez ohledu na oprávněnost svých nároků, kvůli porušení procedury, právo na náhradu škody a Adriatic.hr má právo žádat náhradu škody, kterou by mu takový klientův postup způsobil.

Výše náhrady na základě reklamace může dosáhnout maximální hodnotu reklamované části služeb a nemůže pokrývat již využité služby, jako ani celkovou částku pronájmu. Klient se předem vzdává práva na vymáhání jakéhokoli souvisejícího materiálního nebo nemateriálního odškodného (např. bankovní náklady za zasílání peněz, náklady na telefon, dodatečné náklady za spotřebu pohonných hmot, ztrátu času, nadměrný stres, duševní bolest ...).

20. PŘÍSLUŠNOST SOUDU

Pokud klient není spokojen s rozhodnutím cestovní kanceláře a není schopen s cestovní kanceláří najít společné řešení formou dohody, má právo na řešení sporu soudní cestou.

V takovém případě se sjednává příslušnost soudu ve Splitu s aplikací právních předpisů Chorvatské republiky.


Ve Splitu, 01.01.2023.

Pro poskytování lepší uživatelské zkušenosti a funkčnosti stránek, tyto internetové stránky používají cookies. Cookies se kromě toho používají také při přizpůsobování reklam Vašim potřebám, tak na naší stránce i mimo ni, prostřednictvím prověřených partnerů. Více se o cookies a o tom, jak je používáme, dozvíte zde. Klikem na 'Souhlasím' dáváte souhlas s použitím všech cookies.

Souhlasím