Należy zaktualizować przeglądarkę internetową

Państwa przeglądarka nie obsługuje nowości, które wprowadziliśmy! Prosimy ją zaktualizować lub skorzystać z innej.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Mówimy po polsku
Pon - Sob
08:00h - 22:00h
Niedz.
08:00h - 22:00h

Jachty

WARUNKI OGÓLNE WYNAJMU JACHTÓW

1. UWAGI WSTĘPNE

Agencja turystyczna "Adriatic.hr d.o.o.",ul. Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (dalej: Adriatic.hr), gwarantuje prawdziwość informacji związanych z ofertą jachtów czarterowych, znajdującą się na stronach internetowych www.adriatic.hr, jak również prawdziwość warunków, pod którymi oferuje się flota czarterowa. Adriatic.hr ma pod swoją opieką jachty ze swojej oferty, gwarantuje ich dobry stan techniczny oraz wygląd ogólny.

Osoba, po wpłaceniu zaliczki oraz potwierdzeniu rezerwacji jednego lub większej ilości jachtów z oferty Adriatic.hr (dalej: gość) wchodzi w stosunek prawny z Adriatic.hr, czym potwierdza, że przyjmuje ogólne warunki najmu jachtów, które są do wglądu. Wszystko, co się znajduje w przedstawionych warunkach posiada obowiązek prawny zarówno dla gościa jak i dla Adriatic.hr. Te warunki są podstawą w rozwiązywaniu ewentualnie powstałych sporów pomiędzy gośćmi i Adriatic.hr, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z nimi.

2. ZAMÓWIENIA

Prośby o rezerwacje jachtu są przyjmowane drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, dostępnego na stronie Adriatic.hr lub bezpośrednio w biurze Adriatic.hr czy w biurach partnerskich Adriatic.hr, które są uprawnione do sprzedaży usług z oferty Adriatic.hr. Przy dokonywaniu rezerwacji gość winien jest podać wszystkie informacje, wymagane w formularzu. Przy dokonywaniu rezerwacji w biurze Adriatic.hr lub w biurach partnerskich Adriatic.hr należy dostarczyć wszystkie dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury rezerwacji.

Jeżeli nie dokonano tego w chwili rezerwacji jachtu, gość zobowiązany jest najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem najmu dostarczyć Adriatic.hr listę pasażerów (crew-list) z imionami i nazwiskami, adresem zamieszkania, datami urodzenia oraz numerami aktualnych dowodów tożsamości. Jeśli gość rezerwuje jacht bez skipera zobowiązany jest przedstawić zezwolenie na kierowanie jachtem.

3. CENA WYNAJMU

Ceny wynajmu jachtów są podane w euro. W przypadku zmiany cen przez właściciela jachtu, Adriatic.hr posiada prawo do zmiany podanych cen.

Wszystkie przedstawione ceny dotyczą 7-dniowego wynajmu, od soboty do soboty.

Zależnie od modelu, roku budowy i sezonu wynajmu, ceny podane na stronie Adriatic.hr są zależne od jachtu; są one szczegółowo oznaczone przy każdym z nich.

W podanej cenie gość otrzymuje technicznie sprawny, czysty i suchy jacht, z pełnymi zbiornikami paliwa i wody (takie powinny być również przy zwrocie jachtu), korzystanie z jachtu i narzędzi,obowiązkowe ubezpieczenie jachtu, ubezpieczenie jachtu powyżej sumy wartości umówionego depozytu, chorwackie zezwolenie na żeglugę, licencję czarterową na jacht oraz wszystko, co zostało dodatkowo zaoferowane na stronie internetowej przy prezentacji wynajętego jachtu.

Prezentowane ceny jachtów nie zawierają kosztów marin i cumowania w głównych portach w okresie wynajmu, taksy portowej, pobytowej i innych, dodatkowego wyposażenia jachtu, kosztów paliwa i innych potrzeb, wynagrodzenia dla załogi Adriatic.hr i innych dodatkowych usług, jak również ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia od wyposażenia jachtu, kosztów paliwa i innych potrzeb, wynagrodzenia dla załogi,pozostałych usług dodatkowych, ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia od wypadków załogi oraz tego, co nie jest przedstawione na stronie internetowej przy prezentacji wynajętego jachtu.

W przypadku zmiany ceny za wynajem określonego jachtu przed wpłatą zaliczki, Adriatic.hr zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o tym gościa oraz za jego zgodą przesłać mu nową kalkulację.

W przypadku zmiany ceny po wpłaceniu zaliczki, Adriatic.hr gwarantuje gościowi, że pozostałą kwotę wpłaci według rachunku wstępnego, na podstawie którego zarezerwował wybrany jacht.

4. DYNAMIKA PŁATNOŚCI

Aby potwierdzić zgłoszoną rezerwację jachtu, gość winien wpłacić zaliczkę w wysokości 50% kwoty całej wartości wynajmu. Pozostałą kwotę, do całej wartości najmu gość winien wpłacić najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem wynajmu.

Gość może przejąć zarezerwowany jacht tylko pod warunkiem, że dokonał wszystkich wymaganych opłat.

Poprzez wpłatę zaliczki gość potwierdza, że w całości zapoznał się ze wszystkimi warunkami i charakterystyką oferowanego jachtu. Poprzez wpłatę zaliczki wszystko, co zostało przytoczone w niniejszych warunkach staje się obowiązkiem prawnym zarówno dla gościa jak i dla Adriatic.hr

5. PRAWA GOŚCIA DO ZMIANY I REZYGNACJI

Jeśli gość wyraża chęć zrezygnowania z zarezerwowanego jachtu ma obowiązek poinformować o tym drogą pisemną (e-mail, faks, poczta).

Dzień, w którym Adriatic.hr przyjął pisemną informację o rezygnacji jest podstawą do kalkulacji kosztów od rezygnacji z rezerwacji w następujący sposób:

 • Za rezygnację z rezerwacji do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem wynajmu, Adriatic.hr inkasuje 30 % kwoty całkowitej wynajmu. Pozostała kwota zostaje zwrócona gościowi na jego koszt.
 • Za rezygnację z rezerwacji do miesiąca przed rozpoczęciem wynajmu, Adriatic.hr inkasuje 50% kwoty całkowitej wynajmu oraz zatrzymuje całość wpłaconej zaliczki.
 • Za rezygnację z rezerwacji w okresie krótszym niż jeden miesiąc przed rozpoczęciem wynajmu, Adriatic.hr zatrzymuje 100% wpłaconej sumy, czyli kwotę całkowitą wynajmu.
 • Za rezygnację z rezerwacji po przejęciu jachtu, Adriatic.hr zatrzymuje 100% ceny całkowitej wynajmu i obciąża gościa wszystkimi kosztami, które mogą powstać przez rezygnację.

Zwrot pieniędzy zostanie dokonany po obliczeniu dokładnej sumy pieniędzy, które muszą być zwrócone gościowi. Wpłata może zostać wykonana jedynie na rachunek bankowy gościa. Przy międzynarodowych przekazach dewizowych, koszty bankowe ponosi gość.

Jeżeli gość, który zrezygnuje z wynajętego jachtu, w chwili rezygnacji z rezerwacji znajdzie nowego użytkownika na tę samą rezerwację, gotowego przejąć jego prawa i warunki wynajmu, Adriatic.hr inkasuje jedynie koszty spowodowane zamianą.

Jeżeli rezygnacja z rezerwacji nastąpi z przyczyn niezależnych od gościa, spowodowanych siłą wyższą (śmierć w rodzinie, poważna choroba, ciężki wypadek...), wpłacona suma nie zostanie zwrócona.

6. KAUCJA

W chwili przejmowania jachtu gość zostawia przedstawicielowi Adriatic.hr obowiązkową kaucję, która ma charakter gwarancji i służy jako odszkodowanie w przypadku możliwych strat lub szkód powstałych w okresie wynajmu, bez względu na to czy jacht jest na to ubezpieczony czy też nie. Kaucję należy wpłacić w gotówce lub poprzez slip karty kredytowej gościa. Rodzaje i wysokości kaucji widnieją na stronie internetowej przy prezentacji zarezerwowanego jachtu.

Kaucja jest zwracana gościowi w całości w momencie, gdy przedstawiciel Adriatic.hr potwierdzi, że jacht został zwrócony w umówionym czasie, na umówionym miejscu, uporządkowany, nieuszkodzony, z pełnym zbiornikiem paliwa i wody oraz pod warunkiem, że nie istnieją roszczenia osób trzecich wobez gościa, związane z korzystaniem z wynajętego jachtu.

W przypadku poważnego uszkodzenia jachtu i/lub wyposażenia, jak i w przypadku zagubienia jednej lub większej ilości części, wszystkie koszty ponosi gość. Adriatic.hr zatrzymuje tę część kaucji, która odpowiada wartości naprawy, dostawy i/lub zakupienia wyposażenia lub pojedynczej części jachtu. Jeżeli przez uszkodzenie/zagubienie statku/wyposażenia nie jest możliwe dalsze wynajmowanie jachtu, Adriatic.hr zatrzymuje część kaucji, odpowiadającej kwocie straconego dochodu.

Pozostawienie kaucji jest konieczne także w sytuacji, kiedy jacht zostaje wynajęty wraz ze skiperem zatrudnionym przez Adriatic.hr. W tym wypadku pozostawiona kaucja nie będzie mogła służyć w celu pokrycia kosztów powstałych na skutek nieuwagi skipera oraz na skutek nieprawidłowej obsługi jachtu i wyposażenia.

7. PRZEJMOWANIE JACHTU

Jacht przejmuje się w umówionym czasie od 17.00 do 20.00, na umówionym miejscu.

Jeżeli gość bez wcześniejszego uprzedzenia, nie przejmie jachtu nawet po upłynięciu 12 godzin od umówionego terminu przejmowania jachtu, Adriatic.hr ma prawo jednostronnie zerwać umowę o wynajmie jachtu, a gość nie ma prawa domagać się odszkodowania.

Jeżeli z jakichś względów Adriatic.hr nie jest w stanie w umówionym czasie, na umówionym miejscu przekazać gościowi zarezerwowanego jachtu, Adriatic.hr ma 24 godziny od umówionego terminu przejmowania jachtu na udostępnienie gościowi innego jachtu o tych samych lub lepszych parametrach. Jeżeli Adriatic.hr nie zdoła znaleźć gościowi odpowiedniego jachtu, gość ma prawo zerwać umowę oraz domagać się zwrotu wszystkich dokonanych opłat. Jeżeli gość zdecyduje się czekać na jacht zastępczy nawet dłużej niż 24 godziny, ma prawo żądania kwoty ekwiwalentnej do wartości najmu jachtu, odpowiadającej liczbie dni, w których nie mógł korzystać z jachtu. Adriatic.hr nie odpowiada za kwotę większą od umówionej ceny wynajmu, a inne prawa gościa na odszkodowanie są wykluczone.

Podczas przejmowania jachtu gość zobowiązuje się przedstawicielowi Adriatic.hr okazać voucher, na którym powinna być informacja o uregulowaniu całkowitej kwoty wynajmu.

Adriatic.hr zobowiązuje się przekazać gościowi sprawny technicznie, kompletnie wyposażony, czysty i suchy jacht z pełnymi zbiornikami paliwa i wody, gotowy do żeglugi.

Podczas przejmowania jachtu gość zobowiązuje się uważnie sprawdzić stan ogólny jachtu i wyposażenia oraz upewnić się, że stan rzeczywisty inwentarza i wyposażenia zgadza się z listą inwentaryzacyjną. Ewentualne reklamacje można zgłaszać jedynie przed rozpoczęciem podróży. Ewentualne niewidoczne wady i braki jachtu i/lub wyposażenia, które Adriatic.hr przy sprzedaży jachtu nie mogły być znane, jak również braki i uszkodzenia, które pojawią się po wynajęciu jachtu, a których Adriatic.hr nie mógł przewidzieć, nie upoważniają gościa do wnoszenia o zmniejszenie ceny wynajmu.

8. ZWROT JACHTU

Gość zobowiązuje się zwrócić jacht w umówionym czasie (najpóźniej o 9.00 rano) do określonego w umowie portu, czysty, posprzątany, z pełnymi zbiornikami wody i paliwa, gotowy do dalszej żeglugi; w takim stanie, w jakim go gość przejął.

Jeśli podczas podróży dalsza żegluga z jakiegokolwiek powodu jest niemożliwa i/lub przekroczenie umówionego terminu powrotu jest nieuniknione, aby otrzymać dalsze porady gość powinien poinformować o tym kierownika bazy i Adriatic.hr. Wzmianka o wysłanej informacji musi być wpisana do dziennika pokładowego. Niekorzyste warunki pogodowe nie mogą być usprawiedliwieniem dla przekroczenia umówionego terminu powrotu. Opóźnienie jest usprawiedliwione jedynie w przypadku siły wyższej.

W przypadku przekroczenia umówionego terminu powrotu, gość gwarantuje, że za każdorazowe opóźnienie do 3 godzin zapłaci kwotę dziennego wynajmu, a za każdorazowe opóźnienie dłuższe niż 3 godziny oraz za każdy nowy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia zapłaci trzykrotną sumę dziennego wynajmu, powiększoną o koszty dodatkowe, które powstały dla Adriatic.hr z powodu opóźnienia sprzedaży jachtu. Dlatego polecamy powrót do określonego portu w godzinach wieczornych, na dzień przed zwrotem jachtu.

W przypadku zwrotu jachtu do innego portu, niż ten, który był umówiony, gość płaci Adriatic.hr wszystkie koszty składające się na transfer jachtu do umówionego w umowie portu, przypisaną karę za opóźnienie, jeśli do niego doszło jak i koszty dodatkowe za wszystkie uszkodzenia, których nie pokrywa ubezpieczenie, a które powstały podczas transferu.

Podczas zdawania jachtu przedstawieciele Adriatic.hr sprawdzają stan ogólny jachtu i wyposażenia oraz porównują zastany inwentarz i wyposażenie z listą inwentaryzacyjną. Gość zobowiązuje się zgłosić przedstawicielowi Adriatic.hr wszystkie ewentualne braki i uszkodzenia. Jeśli uszkodzenia powstały na podwodnej części jachtu lub jeśli są wokół tego wątpliwości, należy dokładnie sprawdzić jacht przy pomocy nurka lub dźwigu. O sposobie, w jaki dokona się przeglądu decyduje Adriatic.hr a koszty postępowania ponosi gość.

Jeśli gość próbowałby ukryć szkodę lub brak, do którego doszło podczas wynajmu jachtu, zobowiązany jest zapłacić karę Adriatic.hr w wysokości 300 euro oraz opłacić powstałą szkodę.

Koszty za zagubione lub uszkodzone części jachtu i wyposażenia z powodu nieuwagi lub nieprawidłowego ich użytkowania przez gościa i członków załogi ponosi gość. Adriatic.hr powstałe koszty odliczy od kaucji gościa.

Jeśli jacht został zwrócony nieposprzątany i brudny, Adriatic.hr opłaci dodatkowe sprzątanie końcowe ze środków kaucji gościa. Adriatic.hr również pobierze opłatę za uzupełnienie paliwa, jeśli gość nie zwróci jachtu z pełnymi zbiornikami.

W czasie trwania wynajmu jacht pozostaje własnością Adriatic.hr lub właściciela, z którym Adriatic.hr podpisał umowę o współpracy. Od momentu przejęcia jacht traktuje się jako wynajęty przez gościa.

9. PRZEDŁUŻENIE TERMINU WYNAJMU

W przypadku gdy gość, z jakiegokolwiek powodu chce przedłużyć termin wynajmu, zobowiązany jest wrócić do portu macierzystego, skontaktować się z przedstawiciem Adriatic.hr i poprosić o pisemną zgodę na nowy termin zwrotu jachtu do określonego portu.

10. DOKUMENTY JACHTU

Jacht jest przekazywany na użytek gościowi wraz ze wszystkimi ważnymi dokumentami potrzebnymi do wynajmu (pozwolenie, rejestracja, koncesja...) oraz innymi załącznikami znajdującymy się w folderze pokładowym (spis kapitanatów portowych, stacji benzynowych...). Gość zobowiązuje się do starannego przechowywania tych dokumentów.

W chwili zwrotu statku, gość winien jest zwrócić wszystkie dane mu do dyspozycji dokumenty i załączniki.

Gość jest zobowiązany prowadzić dziennik pokładowy.

11. OBOWIĄZKI AGENCJI

Adriatic.hr zobowiązuje się starać o bezproblemowy przebieg wykupionych usług oraz zobowiązuje się troszczyć o prawa i interesy gościa zgodnie z dobrymi obyczajami w turystyce.

Adriatic.hr zobowiązuje się zapewnić gościowi, że wszystkie zakupione usługi w zarezerwowanym terminie są mu oferowane, dlatego też odpowiada przed gościem za ewentualne nieprawidłowości w realizacji zakupionych usług.

Adriatic.hr wyklucza wszelką odpowiedzialność w przypadku zmian i niezrealizowaniu zakupionych usług czy części usług spowodowanych siłą wyższą (wojny, niepokoje, strajki, zamachy terrorystyczne, katastrofy ekologiczne, klęski żywiołowe, interwencje kompetentnych władz, itp.).

12. OBOWIĄZKI GOŚCIA

Gość zobowiązuje się i potwierdza:

 • że będzie posiadał wszystkie ważne, niezbędne dokumenty. Koszty zagubienia i kradzieży dokumentów podczas odbywania rejsu ponosi gość.
 • że szczegółowo zapozna się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi prawidłowego użytkowania jachtu.
 • że będzie odpowiedzialnie i uważnie korzystać z jachtu, inwentarza i wyposażenia, a w szczególności nie będzie sterował jachtem pod wpływem alkoholu lub narkotyków oraz że będzie zachowywał się odpowiedzialnie, ku zadowoleniu załogi.
 • że będzie żeglował w granicach wód terytorialnych Republiki Chorwacji. Opuszczanie morza terytorialnego Republiki Chorwacji jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Adriatic.hr.
 • że nie będzie żeglował po strefach niedozwolonych dla żeglugi.
 • że nie będzie żeglował i planował trasy rejsu bez wcześniejszego zapoznania się z mapami nawigacyjnymi, potencjalnymi kursami, przewodnikami nautycznymi i innymi podręcznikami na jachcie a w szczególności, że nie będzie żeglował po strefach, które nie są dostatecznie zbadane i odpowiednio oznaczone mapami nawigacyjnymi.
 • że przy przejmowaniu jachtu poinformuje Adriatic.hr o przybliżonym kierunku rejsu oraz że o stosownych porach dnia przez telefon komórkowy lub przez dostępne stacje radiowe będzie informował Adriatic.hr o położeniu i stanie ogólnym jachtu, jego załogi oraz że będzie informował Adriatic.hr o ewentualnych usterkach.
 • że będzie dokładnie planował trasę i trzymał się niej w ten sposób, aby współrzędne w odniesieniu do portu macierzystego (powrót w kierunku portu macierzystego) znajdowały się najdalej dwa dni żeglugi od portu macierzystego, co w przybliżeniu wynosi 40 mil morskich.
 • że nie będzie żeglował nocą bez wykorzystania wszystkich świateł nawigacyjnych, szczególnie uważając na potencjalne przeszkody.
 • że będzie żeglował wyłącznie przy pewnych warunkach pokodowych i przy dobrej widoczności oraz będzie unikał stref wyglądających na niebiezpieczne.
 • że w zależności od warunków pogodowych w odpowiednim czasie podniesie i opuści żagle oraz aby zapewnić przyjemne żeglowanie nie dopuści do niepotrzebnego obciążania masztu, żagli i lin.
 • że nie opuści portu lub kotwicowiska, jeśli siła wiatru jest większa niż 23 wezły lub jeśli prognozy zapowiadają taką siłę wiatru oraz gdy ogólne warunki pogodowe są niestabilne.
 • że nie opuści portu lub kotwicowiska jeśli jacht lub któryś z ważnych elementów wyposażenia jak silnik, maszt, żagle, liny,pompa wodna, osprzęt żaglowy, kompas, światła nawigacyjne i sprzęt ratowniczy nie jest sprawny.
 • że nie opuści portu, jeśli władze portowe zabroniły żeglugi lub gdy wydały zakaz wypływania, w przypadku niewystarczających zapasów paliwa oraz w przypadku choroby jednego z członków załogi.
 • że nie będzie wykorzystywał jachtu do celów komercyjnych (przewóz towarów, osób za pobraniem opłaty), do profesjonalnego połowu, szkoły nurkowania i podobnych działalności.
 • że nie będzie wynajmował jachtu ani nie będzie go udostępniał do korzystania przez osoby trzecie.
 • że nie dopuści do przebywania na jachcie większej ilości osób od dopuszalnej dla tego jachtu oraz że na jachcie nie będą przebywać osoby nie wymienione w spisie załogi.
 • że nie będzie uczestniczył w regatach i zawodach bez zgody Adriatic.hr.
 • że nie będzie holował innego jachtu, chyba że w nagłych wypadkach.
 • że podejmie wszystkie inne działania prewencyjne, aby uniknąć sytuacji, w której wynajęty jacht musiałby być holowany. Jeśli jednak dojdzie do takiej sytuacji cenę holowania należy uzgodnić z kapitanem drugiego jachtu przed holowaniem oraz poprosić o zezwolenie na to Adriatic.hr.
 • że będzie stosował się do przepisów celnych i innych praw Republiki Chorwacji oraz że nie będzie wnosił na jacht jakichkolwiek niedozwolonych przedmiotów.
 • że on sam, jak i członkowie załogi będą zachowywać się zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i rozporządeniami Republiki Chorwacji, a szczególnie że będą szanować prawo o połowie ryb, o łowiectwie podwodnym, oraz że na jachcie nie znajdą się jakiekolwiek wartościowe przedmioty archeologiczne.
 • że w przypadku gdy potwierdzi się, iż jeden z członków załogi złamie jeden z obowiązujących zarządzeń i/lub praw Republiki Chorwacji umowa o wynajmie jachtu zostaje zerwana, a Adriatic.hr może wtedy rozporządzać jachtów bez żadnych praw do rekompensaty ze strony gościa. Dodatkowo potwierdza się, że w takich przypadkach Adriatic.hr będzie zwolniony od odpowiedzialności za dokonane wykroczenia i/lub przestępstwa przed kompetentnymi organami państwowymi, którą zgodnie z przepisami ponosi gość.
 • że przejmie całą odpowiedzialność i koszty poniesione przez Adriatic.hr, które zostały spowodowane działaniami i przeoczeniami gościa, a za które materialnie i karnie odpowiada Adriatic.hr przed osobami trzecimi.
 • że odpowiedzialność gościa za wszelkie złamania praw żeglugi i innych praw, poczynionych w czasie wynajmu jachtu, nie wygasa po zakończeniu terminu wynajmu.
 • że w przypadku awarii jachtu, jego uszkodzenia, wypadku, zniszczenia będzie notował przebieg wydarzenia i niezwłocznie poinformuje o tym Adriatic.hr, w najbliższym kapitanacie portowym złoży odpowiedni meldunek o zaistniałym zdarzeniu oraz zażąda potwierdzenia od kapitana portowego, lekarza lub kompetentnego organu.
 • że w przypadku awarii jachtu lub problemu z wyposażeniem znajdującym się na jachcie, powstałym pomimo prawidłowego korzystania z jachtu/wyposażenia będzie natychmiast informował Adriatic.hr, który zobowiązuje się usunąć awarię w czasie 24 godzin od okresu dostarczonej informacji o awarii. Jeśli Adriatic.hr usunie usterkę w ciągu 24 godzin, gość nie ma prawa na odszkodowanie. Numery telefonów, na które można zgłosić informację o awarii znajdują się w dokumentach jachtu.
 • że za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiednich czynności czy przeoczeń gościa, której nie pokrywa ubezpieczenie, a za którą Adriatic.hr odpowiada przed osobami trzecimi, pokrywa agencji Adriatic.hr pełne koszty odszkodowania.
 • że w przypadku zagubienia jachtu i przypadającego mu wyposażenia, braku możliwości sterowania jachtem, jak również w przypadku odebrania jachtu, skonfiskowania lub zakazu ze strony organów państwowych lub osób trzecich, niezwłocznie poinformuje o tym odpowiedzialne za to organy jak i Adriatic.hr oraz zażąda kopii sprawozdania policji.
 • że poniesie całkowitą odpowiedzialność w przypadku skonfiskowania jachtu ze strony państwowego organu zarządzania, dokonanego na skutek nieodpowiednich lub nielegalnych czynów (komercyjny połów ryb, wyławianie antyków z dna morskiego...) popełnionych w okresie wynajmu jachtu.
 • że samodzielnie odpowiada za zanieczyszczenie morza poprzez tankowanie jachtu lub pozostawianie śmieci i odpadów w niedozwolonych miejscach.
 • że codziennie będzie sprawdzał poziom oleju w silniku jachtu. Za szkody spowodowane użytkowaniem jachtu bez oleju w silniku odpowiada gość.
 • że regularnie będzie prowadził dziennik pokładowy, informujący o wydarzeniach na jachcie i po zakończeniu wynajmu pozostawi go na jachcie.
 • że zwierzęta (psy, koty, ptaki...) będzie wprowadzał na jacht wyłącznie za zgodą Adriatic.hr. Wprowadzanie zwierząt na pokład jachtu jest zabronione. Wyjątki są możliwe jedynie po ustaleniach między stronami.

Odpowiedzialność materialną i karną za postępowanie niezgodne z niniejszymi przepisami ponosi wyłącznie gość.

13. UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA JACHTEM

Gość powinien posiadać potrzebną wiedzę i umiejętności oraz ważne uprawnienia do prowadzenia jachtu na otwartym morzu. Powinien posiadać potwierdzenie o zdanym egzaminie na kierowanie radiostacją. Jeżeli gość nie posiada odpowiedniego zezwolenia i umiejętności, zobowiązuje się zadbać o to, aby jachtem kierował wyłącznie członek załogi, które je posiada.

Adriatic.hr może zażądać od gościa lub członka załogi, którego gość wybrał na skipera, aby w obecności przedstawiciela Adriatic.hr podczas żeglugi zademonstrował swoje umiejętności. Koszt skontrolowania skipera ponosi gość. Czas poświęcony na kontrolę jest wliczony w czas wynajmu jachtu.

Jeżeli podczas kontroli przedstawiciel Adriatic.hr stwierdzi, że gość lub skiper nie posiada wystarczających umiejętności, doświadczenia i/lub odpowiednich uprawnień do kierowania jachtem, Adriatic.hr przydzieli do załogi służbowego skipera, którego gość opłaca zgodnie z oficjalnym cennikiem. Jeżeli gość nie zgadza się na przydzielenie skipera, Adriatic.hr może zabronić wypłynięcia jachtu, zerwać umowę i zatrzymać całkowitą kwotę wynajmu. Gość nie posiada wówczas prawa na jakiegokolwiek odszkodowanie.

Jeżeli gość wie, że będzie mu potrzebna usługa służbowego skipera Adriatic.hr, powinien już w chwili zgłaszania rezerwacji poinformować o tym Adriatic.hr.

14. UBEZPIECZENIE

Ubezpieczenie jest ustanowione warunkami firmy ubezpieczeniowej, w której właściciel lub Adriatic.hr ubezpieczył jacht.

Statek jest ubezpieczony od szkód wyrządzonych osobom trzecim, jak i od odpowiedzialności osób trzecich do wysokości wartości statku (ubezpieczenie obowiązkowe). Statek posiada również ubezpieczenie casco w wysokości zameldowanej wartości statku od ryzyka, które są wyliczone w polisie ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie casco pokrywa szkody przekraczające wysokość kaucji, spowodowane siłą wyższą. Nie pokrywa szkód spowodowanych umyślnie lub przez nieuwagę.

Gość, załoga jachtu i ich majątek nie są ubezpieczone, dlatego polecamy, aby gość ubezpieczył się we własnym zakresie.

Wszystkie szkody i/lub straty muszą zostać zameldowane Adriatic.hr natychmiast po zdarzeniu. W przypadku większych awarii, również z udziałem innych statków, należy zgłosić zdarzenie we właściwym kapitanacie portowym oraz zażądać od nich odpowiednich dokumentów, które będą przekazane firmie ubezpieczeniowej. Szkody pokryte polisą ubezpieczeniową, które nie zostały od razu zgłoszone Adriatic.hr, kompetentnym organom czy firmie ubezpieczeniowej oraz te,które nie posiadają pełnej dokumentacji, nie zostaną uznane zgodnie z warunkami ubezpieczenia. Całkowitą odpowiedzialność finansową ponosi w tym przypadku gość.

Gdy jacht jest uszkodzony, gość jest w obowiązku ponieść koszty według istniejących warunków ubezpieczenia casco jedynie do wysokości kaucji. Koszty wszelkich uszkodzeń jachtu i/lub wyposażenia powstałych na skutek nieuwagi i/lub zagubienia jednej lub większej ilości części wyposażenia, w całości ponosi gość.

Żagle nie są ubezpieczone, koszty powstałe z powodu uszkodzenia żagla ponosi gość. Odpowiedzialność gościa jest wykluczona jedynie w przypadku naturalnego zużycia żagli lub w przypadku uszkodzenia żagla spowodowanego złamaniem masztu.

Uszkodzenia silnika spowodowane brakiem oleju w silniku nie są objęte ubezpieczeniem i wszelkie koszty wynikające z uszkodzenia silnika ponosi w całości gość.

Gość przejmuje całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody spowodowane poprzez zakotwiczanie i postoje w portach, które uważa się za niebezpieczne.

15. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOSZTY POWSTAŁE PODCZAS WYNAJMU JACHTU

Za wszystkie szkody lub usterki, które zostały spowodowane gdy za jacht był odpowiedzialny gość, a które nie są powiązane z naturalnym zużyciem jachtu osobiście odpowiada gość. Przed naprawą gość jest w obowiązku porozumieć się z przedstawicielem Adriatic.hr aby ustalić szczegóły techniczne i finansowe naprawy jachtu.

Wszystkie szkody lub usterki, które zostały spowodowane gdy za jacht był odpowiedzialny gość, a które są wynikiem naturalnego zużycia jachtu ponosi Adriatic.hr. Przed naprawą gość jest w obowiązku porozumieć się z przedstawicielem Adriatic.hr aby ustalić szczegóły techniczne i finansowe naprawy jachtu. Gość reguluje rachunek za naprawę od razu, zachowuje go, aby w chwili zwrotu jachtu opłacona kwota naprawy mogła zostać gościowi w całości zwrócona.

16. ZNISZCZENIA I USZKODZENIA

Gość zobowiązuje się poinformować Adriatic.hr o wszystkich zniszczeniach i uszkodzeniach natychmiast po ich nastąpieniu i bez względu na przyczynę. Adriatic.hr udzieli gościowi wskazówek dotyczących naprawy i/lub wymiany części. Niewłaściwe naprawy i wymiana części w wyposażeniu będą wykonywane na koszt gościa.

17. UTRATA MIENIA

Adriatic.hr nie odpowiada za zagubienie i/lub uszkodzenie własności gościa i własności innych członków załogi, jak również cudzej własności przechowywanej na jachcie, w środku transportu, w biurze Adriatic.hr lub w biurze właściciela jachtu. Wpłatą wymaganej zaliczki i wyrażeniem zgody na warunki wynajmu jachtu gość zrzeka się prawa do żądania odszkodowania od Adriatic.hr lub właściciela, związanego z zagubieniem i/lub uszkodzeniami własnej i/lub cudzej własności.

18. ZDJĘCIA JACHTU

Jeśli zdjęcia jachtu znajdujące się na naszych stronach internetowych posiadają znak firmowy, to znaczy, że są to zdjęcia dokładnie tego jachtu, na którym gość będzie przebywał.

Szczególnie podkreślamy, że zdjęcia jachtów, znajdujące się na naszych stronach, które nie posiadają znaku firmowego Adriatic.hr, nie są zdjęciami dokładnie tego jachtu, na którym gość będzie przebywał, lecz są to zdjęcia reprezentatywne, należące do producenta jachtu. Dotyczą modelu jachtu, który gość wynajmuje. Zdjęcia jachtu są opublikowane jedynie dla celów orientacyjnych; służą gościom jako pomoc. Oglądając rzeczywisty jacht, gość może zauważyć określone odstępstwa od przedstawionych zdjęć. Różnice pomiędzy stanem rzeczywistym a zaprezentowanymi zdjęciami (związane ze stopniem wyposażenia i rokiem produkcji) nie mogą być powodem żądania zamiennego statku lub odszkodowania, jeżeli model oferowanego jachtu odpowiada wynajętemu.

Radzimy, aby przy okazji rezerwacji jachtu gość zgłaszał zapytania dotyczące wszystkich ważnych dla niego szczegółów.

Przy prezentacji jachtu z oferty Adriatic.hr, biorąc pod uwagę liczbę kabin, przedstawiane są plany wszystkich prezentowanych modeli jachtów. Adriatic.hr zobowiązuje się do podkreślenia przy prezentacji liczby kabin znajdujących się na statku. Gość powinien zwrócić uwagę na rzeczywistą liczbę kabin jachtu, który rezerwuje, ponieważ wyklucza się późniejsze reklamacje gościa na otrzymanie jachtu z mniejszą liczbą kabin, w porównaniu z prezentacją na planie, zamieszczoną w internecie.

19. REKLAMACJE

Każdy gość posiada prawo do reklamacji, jeżeli stwierdzi, że zakupione usługi są niepełne i \lub nieodpowiedniej jakości. Gość może zażądać odszkodowania proporcjonalnego do braków, jeżeli po zdaniu jachtu (check-out) złoży pisemne zażalenie oraz dołączy odpowiednią dokumentację. Pisemne zażalenie powinno być podpisane przez obie strony: ze strony gościa i przedstawiciela Adriatic.hr. Spóźnione lub niekompletne reklamacje nie będą rozpatrywane przez Adriatic.hr.

Adriatic.hr zobowiązuje się dostarczyć pisemne rozpatrzenie reklamacji w terminie siedmiu (7) dni od jej zgłoszenia. Adriatic.hr może odroczyć termin rozpatrzenia reklamacji do (7) siedmiu dodatkowych dni z powodu zbierania informacji i sprawdzania przytoczonych zażaleń z osobami bezpośrednio lub pośrednio związanymi z reklamacją.

Klient zrzeka się pośrednictwa osób trzecich, arbitrażu UHPA, instytucji sądowej oraz zamieszczenia informacji w mediach, dopóki Adriatic.hr nie przedstawi swojego rozwiązania dotyczącego rezerwacji. Jeśli gość postąpi sprzecznie z tym postanowieniem, z powodu złamania procedury, bez względu na przytoczone przez gościa zarzuty, Adriatic.hr ma prawo domagać się zadośćuczynienia szkody, jaką by wywołało takie postępowanie gościa.

Najwyższe odszkodowanie po zgłoszeniu reklamacji może być równe sumie reklamowanej części usługi, a nie może obejmować już wykorzystanej usługi jak i łącznej kwoty wynajmu. Gość z góry zrzeka się prawa do domagania się odszkodowania za straty materialne i niematerialne (np. koszty bankowe przesłania pieniędzy, koszty rozmów telefonicznych, dodatkowe koszty paliwa, strata czasu, stres, straty moralne...)

20. KOMPETENTNOŚĆ SĄDU

Jeśli gość nie jest zadowolony z decyzji Adriatic.hr i jeśli nie może dojść do porozumienia z Adriatic.hr, wówczas posiada prawo do arbitrażu sądowego.

W takim wypadku wszelkie kwestie sporne rozwiązuje kompetentny sąd w Splicie wraz z zastosowaniem przepisów prawnych Republiki Chorwacji.


Split, 01.01.2023.

Te witryny używają plików cookie, aby zapewnić lepszą obsługę i funkcjonalność. Ponadto pliki cookie są wykorzystywane do reklam dostosowanych do Ciebie, zarówno w naszej witrynie, jak i poza nią, za pośrednictwem zaufanych partnerów. Przeczytaj więcej o plikach cookie i o tym, jak ich używamy tutaj. Klikając przycisk „OK”, wyrażasz zgodę na użycie wszystkich plików cookie.

W porządku