Potreben je novi spletni brskalnik

Vaš brskalnik ne podpira inovacije, katere smo uvedli! Priporočamo, da posodobite obstoječi ali uporabljate nekateri drugi.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Pon - Sob
08:00h - 22:00h
Ned
08:00h - 22:00h

Plovila

SPLOŠNI POGOJI NAJEMA PLOVIL

1. UVOD

Turistična agencija „Adriatic.hr d.o.o.“, Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (v nadaljevanju: Adriatic.hr), jamči za točnost podatkov, ki so v zvezi za charter ponudbo navedeno na spletni strani www.adriatic.hr, kakor tudi za resničnost pogojev, pod katerimi nudi charter plovila. Adriatic.hr vzdržuje in skrbi za plovila iz svoje ponudbe kot dober gospodar ter jamči za njihovo dobro stanje in tehnično brezhibnost.

Oseba, ki je vplačala akontacijo, oz. potrdila rezervacijo za eno ali več plovil iz Adriatic.hr ponudbe (v nadaljevanju: gost) je z Adriatic.hr vzpostavila pravno razmerje. Gost tako potrjuje, da se strinja s Splošnimi pogoji najema plovil, ki jih ima tu na vplogled. Vsebina splošnih pogojev predstavlja pravno obveznost za gosta in za Adriatic.hr. Splošni pogoji so osnova za reševanje morebitnih sporov med gostom in Adriatic.hr-jem, zato Vas vljudno prosimo, da jih zanesljivo in pazljivo preberete.

2. PRIJAVE

Prijave za rezervacijo plovil se sprejemajo ali po elektronski pošti ali z izpolnitvijo za to predvidenega obrazca, ki se nahaja na spletni strani Adriatic.hr-ja, ali pa lahko rezervacijo oddate tudi v poslovalnici naše agencije ali v poslovalnicah Adriatic.hr subagentov, ki so pooblaščeni za prodajo Adriatic.hr storitev. Ob prijavi mora gost izpolniti vse rubrike v obrazcu in napisati vse potrebne podatke. Ob prijavi v naši poslovalnici ali v poslovalnicah Adriatic.hr subagentov pa mora predložiti vse dokumente, ki so za predpisani postopek potrebni.

Če gost to ni storil že ob rezervaciji plovila, se obvezuje, da bo najkasneje mesec dni pred pričetkom najema plovila na Adriatic.hr dostavil seznam potnikov (crew-list) z imeni, naslovi, datumi rojstev in vrsto ter številko veljavnega osebnega dokumenta. V primeru da gost rezervira plovilo brez skiperja, mora priložiti tudi dovoljenje za opravljanje s plovilom.

3. CENA NAJEMA

Cene najema plovil so objavljene v evrih. Če lastnik plovila spremeni ceno, si tudi Adriatic.hr pridržuje pravico do spremembe cen.

Vse navedene cene veljajo za 7-dnevni najem plovila, od sobote do sobote.

Cene najema, ki so objavljene na Adriatic.hr straneh, so za različna plovila različne in so odvisne od modela, leta izdelave in sezone najema, navedene pa so za vsako plovilo posebej.

V navedene cene je vključeno: tehnično brezhibno, čisto in suho plovilo s polnima tankoma goriva in vode (takšna morata biti tudi pri vrnitvi plovila), uporaba plovila in naprav, obvezno zavarovanje plovila, zavarovanje plovila nad vrednostjo pogodbenega depozita, hrvaško plovno dovoljenje, charter licenca za plovilo, ter vse kar je na Adriatic.hr straneh objavljeno ob predstavitvi zakupljenega plovila.

V navedene cene najema plovila niso vključeni stroški marin in za čas najema plovila privez v matični marini, pristaniške pristojbine, turistične in druge pristojbine, dodatna oprema plovila, stroški goriva in ostalega potrošnega materiala, nadomestilo za Adriatic.hr posadko in ostale posebne storitve, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje posadke za primer nesreče, ter vse kar ni objavljeno na Adriatic.hr straneh ob predstavitvi zakupljenega plovila.

Če se cena za najem določenega plovila spremeni po prijavi vendar pred vplačilom akontacije, se Adriatic.hr obvezuje, da bo takoj, ko bo za spremembo izvedel, o tem obvestil gosta in mu po njegovem predhodnem pristanku, poslal novi obračun.

Če se cena za najem določenega plovila spremeni po vplačani akontaciji, Adriatic.hr jamči gostu, da mu bo preostanek do končnega plačila za najem obračunal po obračunu, na podlagi katerega se je gost odločil določeno plovilo rezervirati.

4. DINAMIKA PLAČIL

Gost mora za potrditev rezervacije vplačati akontacijo v višini 50,00% od celotnega zneska najema. Najkasneje mesec dni pred pričetkom najema pa mora vplačati razliko do celotne cene najema plovila.

Rezervirano plovilo lahko gost prevzame samo pod pogojem, če je plačal celotno vrednost najema.

Gost z vplačilom akontacije potrjuje, da je v celoti seznanjen z vsemi značilnostmi in pogoji, pod katerimi mu Adriatic.hr določeno plovilo nudi. Z vplačilom akontacije postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveza za gosta in za Adriatic.hr

5. SPREMEMBE IN ODPOVED - PRAVICE GOSTA

Gost lahko najem plovila odpove samo pisno (elektronska pošta, telefaks ali pošta).

Datum, ko Adriatic.hr prejme pisno obvestilo o odpovedi, je osnova za obračun stroškov odpovedi, kakor sledi:

 • za odpoved do dveh mesecev pred pričetkom najema Adriatic.hr zaračuna 30% od celotne cene najema plovila. Preostanek vplačanega zneska se vrne gostu na njegove stroške.
 • za odpoved do enega meseca pred pričetkom najema Adriatic.hr zaračuna 50% od celotne cene najema plovila, oziroma obdrži celotni vplačani znesek.
 • za odpoved v zadnjem mesecu dni pred pričetkom najema Adriatic.hr zaračuna 100% od celotne cene najema plovila.
 • za odpoved po prevzemu plovila v najem Adriatic.hr zaračuna 100% od celotne cene najema plovila in stranko bremeni tudi za vse stroške, ki bi zaradi odpovedi nastali.

Adriatic.hr bo gostu vrnil denar takoj, ko bo ugotovil točen znesek, ki ga mora vrniti. Vračilo zneska je mogoče izključno na gostov žiro ali devizni račun. Za devizno nakazilo v tujino stroški nakazila bremenijo gosta.

V primeru, da gost, ki odpove najem plovila, do odpovedi rezervacije sam najde takšnega novega najemnika za isto rezervacijo, ki je pripravljen prevzeti njegove pravice in obveznosti, Adriatic.hr zaračuna samo stroške v zvezi z zamenjavo najemnika.

V primeru, da se rezervacija odpove zaradi višje sile, oziroma zaradi objektivnih razlogov s strani gosta (smrt v družini, zdravstveni razlogi, težka nesreča...), mu že vplačani znesek ne bo vrnjen.

6. POLOG (KAVCIJA)

Gost mora ob prevzemu plovila pri predstavniku Adriatic.hr položiti polog (kavcijo), ki jamči, da bodo poravnani vsi stroški izgube ali škode, ki bi med najemom nastala, pa tudi, če ti niso kriti z zavarovalno polico. Polog je možen ali v gotovini ali z bianco slipom gostove kreditne kartice. Oblike in zneski pologa so ob predstavitvi zakupljenega plovila objavljeni na Adriatic.hr spletnih straneh pri predstavitvi zakupljenega plovila.

Celoten polog bomo vrnili gostu potem, ko bo predstavnik Adriatic.hr ugotovil, da je gost vrnil plovilo ob dogovorjenem času, na dogovorjeno mesto, urejeno in nepoškodovano, s polnima rezervoarjema vode in goriva ter pod pogojem, da ni ali niso znane zahteve tretjih oseb do gosta, ki so povezane z gostovo uporabo zakupljenega plovila

Gosta bomo bremenili za vse stroške nastale zaradi grobe nepazljivosti oziroma poškodovanja plovila in/ali opreme, ali v primeru izgube enega ali več delov plovila. Adriatic hr. bo zadržal del pologa, ki bo ustrezal vrednosti popravila, nabave in/ali nakupa opreme ali posameznega dela plovila. Če plovila zaradi poškodbe/izgube plovila/opreme ne bo več mogoče dati v najem, bo Adriatic.hr zadržal ustrezen del pologa, ki ustreza izgubljenemu dobičku.

Polog je obvezen tudi, če boste plovilo najeli skupaj s skiperjem, ki ga priskrbi Adriatic.hr. Položeni polog se ne more uporabiti za pokrivanje stroškov, ki bi nastali zaradi nepazljivosti skiperja ali njegovega slabega ravnanja s plovilom.

7. PREVZEM PLOVILA

Prevzem plovil je na pogodbeno dogovorjenem mestu in ob določenem času, t.j. med 17,00 in 20,00 uro.

Če gost po izteku 12 ur plovila ne prevzame in nas o tem pravočasno ne obvesti, je Adriatic.hr pooblaščen, da razdre pogodbo o najemu plovila. Gost v tem primeru nima pravice do nadomestila oz. odškodnine.

Če Adriatic.hr iz kakršnegakoli vzroka plovila v dogovorjenem roku in na dogovorjenem mestu ne more zagotoviti, ima 24 ur časa, v katerem lahko gostu zagotovi nadomestno plovilo enake ali boljše kakovosti, kot je v pogodbi navedeno. Če Adriatic.hr tudi v tem času ne uspe zagotoviti ustreznega plovila, ima gost pravico pogodbo razdreti in je tudi upravičen do povračila vseh vplačanih zneskov. V kolikor pa se gost odloči počakati več kot 24 ur od pogodbenega časa za prevzem plovila, lahko od Adriatic.hr zahteva povračilo zneska ekvivalentnega vrednosti najema plovila za toliko dni, kolikor mu plovilo ni bilo na razpolago. Adriatic.hr ne nosi odgovornosti za znesek, ki bi bil večji od pogodbenega, kakor tudi ne za kakršnokoli drugo odškodnino, ki bi jo gost v zvezi s tem zahteval.

Ob prevzemu plovila mora gost predstavniku Adriatic.hr izročiti voucher, na katerem mora biti navedeno, da je celoten znesek najema plačan.

Adriatic.hr se obvezuje predati gostu tehnično brezhibno in popolnoma opremljeno plovilo, s polnima tankoma vode in goriva, čisto, urejeno in suho ter pripravljeno na plovbo.

Ob prevzemu mora gost plovilo temeljito pregledati in ugotoviti splošno stanje plovila ter opreme, kakor tudi preveriti, če se spisek inventarja ujema z dejanskim stanjem. Morebitni ugovori in pripombe so možne le pred pričetkom potovanja. Morebitne skrite napake in pomanjkljivosti na plovilu in/ali opremi, za katere Adriatic.hr ni vedel, kakor tudi pomanjkljivosti in napake na plovilu, ki bi nastale po predaji plovila, a jih Adriatic.hr ni mogel predvideti, gostu ne dajejo pravice do zmanjšanja cene najema.

8. VRAČILO PLOVILA

Gost se obvezuje, da bo plovilo vrnil v pogodbeno dogovorjenem času (najkasneje do 9,00 ure zjutraj) in v pogodbeno dogovorjeno pristanišče, urejeno in čisto, s polnima tankoma goriva in vode, pripravljeno na nadaljnjo plovbo, oziroma v enakem stanju kot ga je prevzel.

Če se zgodi, da nadaljevanje plovbe med potovanjem iz kateregakoli vzroka ne bi bilo mogoče in/ali se gost do pogodbeno dogovorjenega termina ne more vrniti v določeno pristanišče, mora takoj obvestiti vodjo baze Adriatic.hr, ki mu bo dal nadaljnja navodila. Zaznamek o posredovanju te informacije mora biti vpisan v ladijski dnevnik. Neprimerne vremenske razmere ne morejo biti vzrok za prekoračitev pogodbeno dogovorjenega termina za povratek. Samo višja sila je lahko opravičilo za zamudo.

Gost jamči, da bo za vsako zamudo do 3 ur plačal vrednost dnevnega najema in za vsako zamudo nad 3 ure ali za vsak naslednji začet koledarski dan zamude plačal trikratni znesek dnevnega najema, ki se poveča za dodatne stroške, ki bi jih Adriatic.hr imel zaradi zamude plovila. Zato je povratek plovila v končno pristanišče v večernih urah dan pred predajo plovila priporočljiv.

Če se gost s plovilom vrne v pristanišče, ki ni pogodbeno določeno, mora Adriatic.hr-ju poravnati vse stroške vključene v prevoz plovila do pogodbeno določenega pristanišča, če je prišlo do zamude pa tudi za to predpisano kazen, kakor tudi vse morebitne stroške za poškodbe, ki bi med tem prevozom nastale in niso zajete v zavarovalni polici.

Ob predaji plovila bo predstavnik Adriatic.hr pregledal splošno stanje plovila in opreme kakor tudi primerjal dejansko stanje s seznamom inventarja. Gost se obvezuje, da bo predstavniku Adriatic.hr prijavil vse morebitne pomanjkljivosti in poškodbe. Če so poškodbe nastale na delu plovila, ki je v vodi, ali o tem obstaja upravičen sum, je za natančen pregled potrebno najeti potapljača ali dvigalo. O načinu pregleda odloča Adriatic.hr, vse stroške postopka pa nosi gost.

V kolikor bi gost poškodbe ali izgubo, ki bi nastale med najemom, želel predstavniku Adriatic.hr prikriti, mora nadomestiti nastalo škodo in plačati kazen v višini 300 €.

Stroški za izgubljene ali poškodovane dele plovila in opreme, ki so jih s svojo nepazljivostjo in neprimernim ravnanjem zakrivili gost in ostali člani posadke, bremenijo gosta. Adriatic.hr si bo te stroške zaračunal iz pologa (kavcije), ki ga je uporabnik položil ob prevzemu plovila.

Če bo gost vrnil neurejeno in neočiščeno plovilo, bo Adriatic.hr za posebno čiščenje zaračunal iz pologa. Adriatic.hr bo zaračunal tudi, če uporabnik ne bo vrnil plovila s polnima tankoma in bo Adriatic.hr moral vodo ali gorivo dopolniti.

Plovilo je ves čas najema last Adriatic.hr ali lastnika plovila, s katerim ima Adriatic.hr podpisano pogodbo o sodelovanju. Vse do trenutka, ko gost plovilo vrne najemodajalcu, se šteje da ga ima gost v najemu.

9. PODALJŠANJE ČASA NAJEMA

Če gost iz kakršnegakoli razloga želi najem plovila podaljšati, se mora v pristanišče, v katerem je plovilo prevzel, vrniti, povezati s predstavnikom Adriatic.hr in zahtevati pisno soglasje z novimi podatki o času in končnem pristanišču predaje.

10. LADIJSKI DOKUMENTI

Gost je prevzel plovilo z vsemi veljavnimi dokumenti, ki so potrebni za najem plovila (dovoljenje, prijava, koncesija,...) kakor tudi z ostalimi prilogami v ladijskem registru (spisek pristaniških kapetanij, bencinskih črpalk,...). Gost se obvezuje, da bo vse te dokumente čuval s posebno skrbnostjo.

Gost mora ob predaji plovila vrniti tudi vse prejete dokumente in spremne priloge.

Gost mora voditi ladijski dnevnik.

11. OBVEZNOSTI AGENCIJE

Adriatic.hr se obvezuje, da bo v skladu z dobrimi običaji v turizmu in kot dober gospodarstvenik skrbel za pravice in interese gosta, kakor tudi za to, da bo gost dobil storitve, ki jih je zakupil.

Adriatic.hr se obvezuje gostu v rezerviranem terminu nuditi vse zakupljene storitve in mu tudi odgovarjati za morebitne neizvršene zakupljene storitve ali dela teh storitev.

Adriatic.hr v nobenem primeru ne odgovarja za morebitne spremembe in neizvršitev zakupljene storitve, ki bi bile posledica višje sile (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne motnje, elementarne nesreče, intervencije pristojnih organov itd.).

12. OBVEZNOSTI GOSTA

Gost se obvezuje in izjavlja da:

 • bo imel pri sebi veljavne potne listine. Strošek morebitne izgube ali kraje teh listin med potovanjem, bremeni gosta.
 • si bo zagotovil in proučil potrebno dokumentacijo v zvezi s pravilno uporabo plovila.
 • bo vestno in previdno ravnal s plovilom, inventarjem in opremo ter se posebaj obvezuje, da plovila ne bo upravljal pod vplivom alkohola ali narkotikov in se bo tudi v zadovoljstvo svoje posadke v vsakem primeru odgovorno obnašal.
 • bo plul izključno v mejah teritorialnih voda Republike Hrvaške. Teritorialno morje Republike Hrvaške lahko zapusti le s predhodnim pisnim dovoljenjem Adriatic.hr.
 • ne bo plul v conah, kjer je plovba prepovedana.
 • da ne bo plovil in planiral poti (itinerar) brez predhodne preučitve navigacijskih kart, potencialnih poti, navtičnih vodičev in ostalih priročnikov na plovilu, še posebaj da ne bo plovil na področjih, katera niso dovolj raziskana i pokrita z navtičnimi kartami.
 • da bo ob prevzemu plovila obvestil Adriatic.hr o približni smeri plovbe (intineraru), ter da bo v razumnih časovnih intervalih preko mobilnega telefona ali dostopne radijske postaje obveščal Adriatic.hr o položaju in stanju plovila in njegove posadke, ter da bo obveščal Adriatic.hr o morebitnih poškodbah oziroma okvarah.
 • bo natančno načrtoval in se tudi držal začrtane poti tako, da se bo proti pristanišču, iz katerega je izplul, obrnil in začel vračati pravočasno, da mu ne bo ostalo več kot dva dni plovbe od tega pristanišča, kar je približno 40 NM.
 • bo ponoči plul z vsemi potrebnimi navigacijskimi lučmi, na morebitne prepreke pa bo usmerjal povečano pozornost in redno pregledaval palubo.
 • bo plul izključno ob dobri vidljivosti in v primernih vremenskih razmerah ter se izogibal očitno nevarnim področjem.
 • bo ob neprimernem vremenu pravočasno skrajšal ali spustil jadra in ne bo dovolil nepotrebne obremenitve jambora, jader in vrvi.
 • ne bo zapuščal pristanišča ali sidrišča, če je trenutna hitrost vetra (ali jo je kmalu pričakovati) večja od 23 vozlov in kadar so splošne vremenske razmere nestabilne.
 • ne bo zapuščal pristanišča ali sidrišča, če kateri od bistvenih delov opreme kot so motor, jambor, jadra, vrvi, črpalka za odplake, oprema za sidranje, kompas, navigacijske svetilke, varnostna oprema ni v brezhibnem stanju.
 • ne bo zapuščal pristanišča, če so pristaniški organi prepovedali plovbo oz. izdali prepoved o zapuščanju pristanišča, če nima dovolj goriva, ali če je kateri od članov posadke zbolel.
 • ne bo uporabljal plovila za komercialne namene (prevoz blaga ali oseb za plačilo), profesionalni ribolov, šolo jadranja in podobne aktivnosti.
 • ne bo dajal plovila v podnajem ali ga odstopil v uporabo tretji osebi.
 • ne bo vkrcal več oseb kot jih je za določeno plovilo predvideno in da bodo na plovilu le osebe, ki so v spisku posadke navedene.
 • brez predhodnega dovoljenja Adriatic.hr ne bo sodeloval v regatah in tekmah plovil.
 • ne bo vlekel drugega plovila, razen v nujnih primernih.
 • bo že preventivno storil vse, da plovila ne bi bilo treba vleči. Če bi do tega vseeno prišlo, se mora prej s kapitanom drugega plovila dogovoriti za ceno vleke in prositi Adriatic.hr za dovoljenje za vleko.
 • bo spoštoval carinske in druge predpise Republike Hrvaške in na plovilo ne bo vnašal ne deklariranih predmetov.
 • bo osebno poskrbel, da se bodo on sam in vsi člani posadke obnašali v skladu z veljavnimi zakoni, odredbami in predpisi Republike Hrvaške, še posebej morajo spoštovati ribolovne zakone ter zakone o podvodnem ribolovu. Na plovilu tudi ne sme biti nikakršnih dragocenih arheoloških predmetov.
 • se strinja, da se pogodba o najemu plovila prekine, če bi ugotovili, da je kdo od članov posadke prekršil veljaven predpis in/ali zakon Republike Hrvaške. V tem primeru lahko Adriatic.hr brez omejitev razpolaga s plovilom, gost pa nima nikakršne pravice do nadomestila. Posebej poudarjamo, da Adriatic.hr pred pristojnimi državnimi organi ne nosi nobene odgovornosti. Vso odgovornost za storjene prekrške in/ali kazniva dejanja pred pristojnimi organi nosi gost.
 • bo prevzel odgovornost in povrnil Adriatic.hr vse stroške, ki bi nastali zaradi postopkov in napak gosta in za katere Adriatic.hr materialno in kazensko odgovarja tretjim osebam.
 • bo prevzel odgovornost za vse kršitve pravil plovbe in ostalih pravil, ki jih je storil v času najema plovila, ta odgovornost pa ne preneha z iztekom najema, če se kasneje ugotovi, da so bila prekršena pravila.
 • bo v primeru brodoloma, nesreče ali trka plovila zapisal potek dogodkov in o tem takoj obvestil Adriatic.hr, pomorsko nesrečo nemudoma prijavil najbližji pristaniški kapitaniji in o tem od pristaniškega kapitana, zdravnika ali pristojnega organa zahteval potrdilo o dogodku.
 • bo v primeru okvare plovila ali ladijske opreme, ki bi nastala zaradi normalne iztrošenosti plovila/opreme, takoj obvestil Adriatic.hr. Če bo Adriatic.hr okvaro v roku 24 ur odpravil, gost nima pravice do nikakršnega nadomestila. Številke telefonov za prijavo okvar bo gost našel med ladijsko dokumentacijo.
 • bo vso škodo, ki bi nastala zaradi njegovega malomarnega ravnanja in nepazljivosti gosta in ki ni zajeta v zavarovalni polici, zanjo pa Adriatic.hr odgovarja tretji osebi, poravnal Adriatic.hr-ju v celoti.
 • mora v primeru izginotja plovila in pripadajoče opreme, nezmožnosti upravljanja s plovilom in v primeru odtujitve plovila, zaplembe ali, če državni organi oz. tretje osebe prepovedo nadaljnjo plovbo, takoj obvestiti Adriatic.hr, od policije pa zahtevati kopijo zapisnika o dogodku.
 • prevzema izključno in vso odgovornost, če bi državni organi plovilo zaplenili zaradi neprimernih ali ilegalnih dejanj (komercialni ribolov, iskanje starin in vrednih predmetov iz morja...), ki bi jih gost in posadka storili v času najema plovila.
 • sam odgovarja za morebitno onesnaženje morja ob polnjenju rezervarja z gorivom ali, če bi odpadke in smeti odlagal na mesta, ki za to niso predpisana.
 • bo vsak dan pregledal nivo olja v motorju. Škoda, ki bi nastala zaradi premalo olja v motorju, bremeni gosta.
 • bo korektno vodil ladijski dnevnik in ga po izteku najema pustil na plovilu.
 • bo le s predhodnim dovoljenjem Adriatic.hr na plovilo lahko vkrcal hišne ljubljenčke (pse, mačke, ptice,...). Hišni ljubljenčki so na plovilih dovoljeni le izjemoma in to samo s predhodnim dogovorom.

Materialno in kazensko odgovornost za vsa dejanja, ki niso v skladu s tu prevzetimi obveznostmi, nosi izključno sam gost.

13. DOVOLJENJE ZA UPRAVLJANJE S PLOVILOM

Gost mora imeti vsa potrebna pomorska znanja in spretnosti, oz. veljavno dovoljenje za upravljanje s plovilom na odprtem morju, kakor tudi potrdilo o opravljenem izpitu za rokovanje z radijsko postajo. Če gost nima zahtevanih dokumentov, se obvezuje, da bo s plovilom upravljal član posadke, ki ima takšne dokumente.

Adriatic.hr lahko od gosta ali osebe, ki jo je gost določil za skiperja zahteva, da pred predstavnikom Adriatic.hr s plovbo na morju pokaže svoja znanja in spretnosti. Strošek za testiranje bremeni gosta. Čas porabljen za testiranje je vključen v čas najema plovila.

Če predstavnik Adriatic.hr med testiranjem ugotovi, da gost ali skiper, ki ga je gost predlagal, nima dovolj znanja, izkušenj in/ali veljavnih dovoljenj za plovbo, bo Adriatic.hr posadki, za ceno po uradnem ceniku, ki jo mora plačati gost, priključil profesionalnega skiperja. Če gost dodeljenega skiperja zavrne, ima Adriatic.hr pravico prepovedati plovbo, razdreti pogodbo in v celoti zadržati vplačano najemnino. Gost nima pravice do odškodnine.

Če pa gost že v naprej ve, da bo potreboval profesionalnega Adriatic.hr skiperja, mora to navesti že ob prijavi rezervacije.

14. ZAVAROVANJE

Zavarovanje je opredeljeno s pogoji, ki jih je potrdila zavarovalnica, pri kateri je lastnik ali Adriatic.hr zavaroval plovilo.

Plovilo je zavarovano za škodo povzročeno tretjim osebam, kakor tudi za odgovornost tretjih oseb do višine vrednosti plovila (obvezno zavarovanje). Plovilo je do prijavljene vrednosti plovila tudi kasko zavarovano in vključuje rizike, ki so v zavarovalni polici navedeni. Kasko zavarovanje krije škode, ki so višje od pologa in so nastale zaradi višje sile, ne krije pa škod, ki bi nastale zaradi grobe nepazljivosti, ali bi jih katerikoli član posadke namerno povzročil.

Gost, posadka plovila in njihovo osebno premoženje ni zavarovano, zato svetujemo, da to gost stori posebaj.

Vse poškodbe in/ali izgube mora gost takoj po dogodku prijaviti predstavniku Adriatic.hr-ja. Pri večjih škodah kakor tudi takrat, ko je v nesrečo vpletenih več plovil, mora gost dogodek prijaviti pristojni pristaniški kapitaniji in od nje zahtevati ustrezne dokumente, ki jih bo Adriatic.hr nato predal zavarovalnici. Škode, ki jih zavarovalna polica sicer krije, a jih gost ni takoj prijavil na Adriatic.hr, pristojnim organom oz. zavarovalnici in za katere ni na voljo vse potrebne dokumentacije, v skladu s pogoji zavarovanja ne bodo priznane. Vrednosti teh škod v celoti bremenijo gosta in on zanje jamči z osebnim premoženjem.

Ob poškodbi plovila je gost dolžan nositi stroške v skladu z določbami kasko zavarovanja le do višine pologa (kavcije). Gost pa nosi vse stroške poškodb plovila in/ali opreme, kakor tudi in/ali izgubo enega ali več delov opreme, ki bi bili posledica grobe nepazljivosti.

Jadra niso zavarovana in stroške poškodbe jader nosi gost. Odgovornost gosta je izključena le zaradi obrabljenosti jader ali, če se jadra poškodujejo zaradi loma jambora.

Zavarovanje ne krije poškodb motorja, ki bi nastale zaradi premalo olja v motorju. Vse tako nastale stroške za poškodbe motorja nosi gost.

Gost prevzema vso materialno odgovornost za škode, ki bi nastale pri pristajanju in sidranju v pristaniščih ali zalivih, za katere je znano, da niso varni.

15. ODGOVORNOST ZA STROŠKE, KI NASTANEJO V ČASU NAJEMA PLOVILA

Gost mora plačati vso škodo in pomanjkljivosti, ki so nastale v času najema plovila in niso posledica običajne uporabe plovila. Pred pričetkom morebitnega popravila se mora gost z Adriatic.hr-jem sporazumeti o upravičenosti popravila.

Vso škodo in pomanjkljivosti, ki so nastale v času najema plovila in so posledica običajne uporabe plovila, krije Adriatic.hr. Pred pričetkom morebitnega popravila se mora gost o finančni in tehnični upravičenosti popravila sporazumeti z Adriatic.hr. Račun za popravilo plača gost, ga shrani in ob predaji plovila mu bo Adriatic.hr povrnil vse stroške.

16. LOMI IN POŠKODBE

Gost se obvezuje, da bo, ne glede na vzrok nastanka, na Adriatic.hr takoj prijavil vse lome in poškodbe plovila. Adriatic.hr bo gostu sporočil postopek za popravilo in/ali zamenjavo opreme. Gost bo moral vsa nepooblaščena popravila ali zamenjavo opreme plačati sam.

17. IZGUBA PREMOŽENJA

Adriatic.hr ne odgovarja za izgubo in/ali poškodovanje gostovega premoženja, kakor tudi ne premoženja članov posadke ali tujega premoženja, ki je bilo na plovilu, operativnem vozilu,v prostorih Adriatic.hr ali pri lastniku plovila. Gost se z vplačilom akontacije in strinjanjem s splošnimi pogoji za najem plovila odreka vsem zahtevam (ki bi šle na račun Adriatic.hr ali lastnika plovila) za povračilo škode v zvezi z izgubo in/ali poškodovanjem lastnega in/ali tujega premoženja.

18. FOTOGRAFIJE PLOVILA

Če so na naših spletnih straneh objavljene fotografije plovila z Adriatic.hr zaščitnim znakom pomeni, da gre za fotografije natančno tistega plovila, na katerem bo gost bival.

Posebaj želimo opozoriti, da na naših spletnih straneh objavljene fotografije, ki nimajo zaščitnega znaka Adriatic.hr, niso fotografije natančno tistega plovila, na katerem bo gost bival, so le predstavitvene fotografije proizvajalcev plovil in se nanašajo na model, ki ga bo gost zakupil. Fotografije plovila so objavljene kot pomoč našim gostom in so izključno informativnega značaja (simbolične). Gost bo pri pregledu najetega plovila lahko našel določena odstopanja od objavljenih fotografij, vendar ta odstopanja nikakor ne morejo biti vzrok za zamenjavo plovila z drugim ali zahtevkom za kakršnokoli nadomestilo škode, če ponujeni model plovila dejansko ustreza modelu zakupljenega plovila.

Gostu svetujemo, da se pred rezervacijo plovila informira in seznani o vseh detajlih, ki so še posebaj pomembni zanj.

V spletni predstavitvi plovila iz naše ponudbe objavljamo načrte vseh različic plovila in s tem tudi števila kabin na plovilu. Adriatic.hr se obvezuje, da bo število kabin objavil na vidnem mestu. Gosta prosimo, naj bo posebej pozoren na število kabin na plovilu, ki ga namerava najeti. Kasnejše pritožbe gosta v zvezi s številom kabin, četudi je manjše kot na načrtu plovila na naših spletnih straneh, so izključene.

19. PRITOŽBE

Vsak gost pravico do pritožbe, če meni, da so zakupljene storitve nepopolno in/ali nekakovostno izvršene. Sorazmerno odškodnino lahko gost zahteva le, če pri vračilu plovila (check-out) vloži pisno pritožbo, ki ji je priložil tudi vso potrebno dokumentacijo in fotografije. Pisno pritožbo morata podpisati obe stranki, gost in predstavnik Adriatic.hr. Adriatic.hr nepopolnih in naknadno vloženih pritožb ne bo obravnaval.

Adriatic.hr mora v roku 7 dni od prejema pritožbe izdati pisni sklep. Adriatic.hr lahko ta rok podaljša za največ 7 dodatnih dni, če mora zaradi reševanja pritožbe iskati informacije in preverjati dejstva pri osebah, ki so v pritožbo neposredno ali posredno vpletene.

Gost se odreka posredovanju katerekoli druge osebe, arbitraže UHPA, sodne ustanove ali dajanju informacij v javna glasila vse dokler Adriatic.hr na pritožbo ne odgovori. Če bi gost postopal v nasprotju s to odredbo, bi zaradi škodovanja postopku in ne glede na morebitno upravičenost njegovih navedb, izgubil pravico do nadomestila za škodo. Adriatic.hr pa lahko zahteva nadomestilo za škodo, ki bi mu jo takšno postopanje uporabnika povzročilo.

Najvišje nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek reklamiranega dela storitev, ne more pa zajemati že uporabljenih storitev kakor tudi ne celotnega zneska za najem. Gost se vnaprej odreka, da bo zahteval bilo kakšno nadomestilo za materialno ali nematerialno škodo (npr. bančni stroški pošiljanja denarja, strošek telefona, dodatni stroški goriva, izguba časa, prekomerni stres, duševne bolečine...).

20. PRISTOJNO SODIŠČE

Če gost s sklepom agencije ni zadovoljen in z njo ne more najti sporazumne in mirne rešitve, ima pravico do sodne arbitraže.

V tem primeru je pristojno sodišče v Splitu, ki bo pri postopku uporabilo pravne predpise Republike Hrvaške.


V Splitu, 01.01.2023.

Te spletne strani uporabljajo piškotke v cilju zagotavljanja zadovoljstva kupcev in funkcionalnosti. Hkrati se piškotki uporabljajo tudi za Vam prilagojeno oglaševanje na naši strani ter tudi na zanesljivih partnerskih straneh. Več o piškotkih in o tem, kako jih uporabljamo, preberite tukaj . S klikom na gumb 'V redu' se strinjate z uporabo vseh piškotkov.

Vredu