Potrebný je novší prehliadač

Váš prehliadač nepodporuje novinky, ktoré sme uviedli! Odporúčame Vám, aby ste aktualizovali momentálny prehliadač alebo aby ste použili nejaký iný.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Po - So
08:00h - 22:00h
Ne
08:00h - 22:00h

Plavidlá

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRENÁJMU PLAVIDIEL

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Cestovná kancelária "Adriatic.hr d.o.o.", Poljička cesta 26, 21000 Split, OIB: 16364086764, ID: HR-AB-21-020038491 (ďalej: Adriatic.hr), ručí tak za pravdivosť údajov týkajúcich sa charterovej ponuky uverejnenej na internetových stránkach - www.adriatic.hr, ako aj za pravdivosť podmienok, pod ktorými charterové plavidlá ponúka. Adriatic.hr udržiava plavidlá zo svojej ponuky s najvyššou starostlivosťou a garantuje ich technickú spôsobilosť a dobrý stav.

Osoba, ktorá uhradila akontáciu, resp. potvrdila rezerváciu jedného alebo viacerých plavidiel z ponuky Adriatic.hr (ďalej: klient), vstupuje s Adriatic.hr do právneho vzťahu a týmto potvrdzuje, že súhlasí s tu predloženými Všeobecnými podmienkami prenájmu plavidiel, ktoré sa mu pri tejto príležitosti poskytnú k nahliadnutiu. Uverejnené všeobecné podmienky sú právne záväzné tak pre klienta, ako aj pre Adriatic.hr. Tieto všeobecné podmienky sú podkladom pre riešenie prípadných sporov medzi klientom a Adriatic.hr, preto Vás prosíme, aby ste im venovali potrebnú pozornosť.

2. OBJEDNÁVKY

Objednávky plavidiel sa zadávajú e-mailom, ako aj elektronickou cestou prostredníctvom na to určeného rezervačného formulára, ktorý je dostupný na internetových stránkach Adriatic.hr alebo osobne v našej cestovnej kancelárii, či v pobočkách partnerských cestovných kancelárií a agentúr, ktoré sú oprávnené predávať služby z ponuky Adriatic.hr. Pri objednávaní je klient povinný poskytnúť údaje požadované v rezervačnom formulári, resp. pri prihlasovaní sa v našej kancelárii alebo v pobočkách partnerských cestovných kancelárií Adriatic.hr je povinný dať k nahliadnutiu všetky doklady potrebné pre vybavenie predpísanej procedúry.

Ak tak klient nevykonal pri objednávaní plavidla, zaväzuje sa najneskôr jeden mesiac pred začatím prenájmu doručiť Adriatic.hr zoznam cestujúcich (crew-list) s celým menom, adresou, dátumom narodenia, ako aj druhom a číslom platného cestovného dokladu každého cestujúceho. V prípade, že klient rezervuje plavidlo bez skipera, potrebné je aj predloženie povolenia (licencie) pre riadenie plavidla.

3. CENA PRENÁJMU

Ceny plavidiel sú uverejnené v mene EUR. Adriatic.hr si vyhradzuje právo zmeniť uverejnené ceny, ak dôjde k zmene cien zo strany majiteľov plavidiel.

Všetky zverejnené ceny sa vzťahujú na 7-dňový prenájom, v trvaní od soboty do soboty.

Ceny, zverejnené na stránkach Adriatic.hr sa líšia v závislosti od typu plavidla, roku výroby a zvolenej sezóny prenájmu, a preto sú uvedené osobitne pri každom plavidle.

Zverejnené ceny plavidiel zahŕňajú: technicky bezchybné, čisté a suché plavidlo s plnými nádržami pohonných hmôt a vody (také musia byť aj po vrátení plavidla), používanie plavidla a jeho zariadení, povinné poistenie plavidla, poistenie plavidla nad rámec dohodnutého depozitu, chorvátske plavebné povolenie, chorvátsku licenciu plavidla a ostatné služby uvedené pri prezentácii zakúpeného plavidla na internetovej stránke.

Zverejnené ceny plavidiel nezahŕňajú: výdavky na služby prístavov a kotvenie v materskom prístave počas trvania nájmu, prístavné poplatky, pobytové taxy a ostatné poplatky, dodatočné vybavenie plavidla, výdavky na palivo a ostatné potreby, plat posádky Adriatic.hr a ostatné zvláštne služby, poistenie liečebných nákladov, poistenie úrazu posádky a ostatné služby, ktoré nie sú uvedené pri prezentácii zakúpeného plavidla na internetovej stránke.

Ak dôjde k zmene ceny vybraného plavidla po zaslaní objednávky, ale pred uhradením akontácie, Adriatic.hr sa zaväzuje oznámiť to klientovi ihneď po obdržaní tejto informácie a s jeho súhlasom mu zaslať nové vyúčtovanie.

Ak dôjde k zmene ceny po uhradení akontácie, Adriatic.hr ručí klientovi, že zvyšná čiastka bude uhradená v súlade s vyúčtovaním, na základe ktorého sa klient rozhodol rezervovať vybrané plavidlo.

4. DYNAMIKA PLATBY

Pre potvrdenie objednávky plavidla klient uhrádza akontáciu vo výške 50 % hodnoty celkového prenájmu. Zvyšnú čiastku do výšky celkového prenájmu uhrádza najneskôr jeden mesiac pred začatím prenájmu.

Rezervované plavidlo môže klient prevziať do užívania len s podmienkou, že riadne uhradil všetky požadované platby.

Uhradením akontácie klient potvrdzuje, že sa v úplnosti oboznámil so všetkými charakteristikami a podmienkami, pod ktorými je vybrané plavidlo ponúkané. Samotnou úhradou akontácie sa všetko, čo je uvedené v týchto podmienkach, stáva právne záväzným tak pre klienta, ako aj pre Adriatic.hr.

5. PRÁVO KLIENTA NA ZMENU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Ak si klient praje odstúpiť od rezervácie vybraného plavidla, musí tak učiniť písomnou formou (e-mail, fax alebo pošta).

Dátum, kedy bolo Adriatic.hr doručené písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy, je základom pre vyúčtovanie storno poplatkov, a to na nasledujúci spôsob:

 • Pri odstúpení od zmluvy do dvoch mesiacov pred začatím prenájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatok vo výške 30 % celkovej ceny prenájmu. Zvyšná čiastka bude vrátená klientovi na náklady príjemcu.
 • Pri odstúpení od zmluvy do jedného mesiaca pred začatím prenájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatok vo výške 50 % celkovej ceny prenájmu, resp. ponecháva si celkovú uhradenú sumu.
 • Pri odstúpení od zmluvy v čase kratšom ako jeden mesiac pred začatím prenájmu, Adriatic.hr účtuje storno poplatok vo výške 100 % celkovej ceny prenájmu.
 • Pri odstúpení od zmluvy po prevzatí plavidla, Adriatic.hr si ponecháva 100 % celkovej ceny prenájmu a klientovi zaúčtuje všetky náklady, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s odstúpením od zmluvy.

Vrátenie zvyšnej sumy sa uskutoční ihneď po stanovení presnej čiastky, ktorú treba vrátiť klientovi. Úhradu je možné vykonať výlučne prevodom na bežný alebo devízový účet klienta. Pri platbe na devízový účet znáša náklady na prevod platby do zahraničia klient.

Ak klient, ktorý odstúpi od rezervácie prenajatého plavidla, nájde pri zrušení rezervácie nového užívateľa tejto rezervácie, ktorý prevezme jeho práva a povinnosti, Adriatic.hr klientovi účtuje len náklady spojené so zmenou.

Pokiaľ klient odstúpi od rezervácie z dôvodu vyššej sily alebo objektívnych dôvodov z jeho strany (úmrtie v rodine, zdravotné dôvody, závažná nehoda,...), uhradená suma sa mu nevráti.

6. DEPOZIT (KAUCIA)

Pri preberaní plavidla klient skladá zástupcovi Adriatic.hr povinný depozit, ktorým sa garantuje náhrada všetkých možných ujem alebo škôd nastalých počas prenájmu, a to aj v prípade, ak nie sú pokryté poistnou zmluvou. Depozit sa skladá v hotovosti alebo bianco slipom s otlačkom kreditnej karty klienta. Spôsoby úhrady a výška depozitu sú uverejnené na internetovej stránke pri prezentácii zakúpeného plavidla.

Depozit sa vracia klientovi v plnej výške po tom, ako zástupca Adriatic.hr skonštatuje, že plavidlo bolo vrátené v dohodnutom čase a na dohovorenom mieste, v poriadku a nepoškodené, s plnými nádržami vody a pohonných hmôt a s podmienkou, že voči klientovi neexistujú, ani neboli nahlásené, nároky tretích osôb vzťahujúce sa na klienta, a ktoré sú spojené s klientovým používaním zakúpeného plavidla.

V prípade hrubej nedbanlivosti, resp. poškodenia plavidla a/alebo jeho vybavenia, ako aj v prípade straty jeho jedného alebo viacerých dielov, klient znáša všetky náklady. Adriatic.hr si ponecháva čiastku depozitu, ktorá zodpovedá hodnote opravy, obstarania a/alebo kúpy vybavenia či jednotlivých dielov plavidla. Ak kvôli poškodeniu/strate plavidla/vybavenia nie je možné ďalšie prenajímanie plavidla, Adriatic.hr zadrží čiastku depozitu, ktorá zodpovedá stratenému zisku.

Zloženie depozitu je povinné aj v prípadoch, ak sa plavidlo prenajíma so skiperom angažovaným zo strany Adriatic.hr. V tom prípade zložený depozit nie je možné použiť na pokrytie nákladov vzniknutých následkom skiperovej nedbanlivosti a nesprávneho narábania s plavidlom a jeho vybavením.

7. PREBERANIE PLAVIDLA

Plavidlo sa preberá v dohovorenom čase, od 17.00 do 20.00 hodiny, na dohodnutom mieste.

Ak klient, bez predchádzajúceho oznámenia, neprevezme plavidlo ani po uplynutí 24 hodín od dohovoreného času prebratia, Adriatic.hr je oprávnená jednostranne odstúpiť od zmluvy o prenájme plavidla a klient nemá právo na dodatočné požadovanie odškodného.

Ak Adriatic.hr z akéhokoľvek dôvodu nie je schopná v dohodnutom čase a na dohovorenom mieste odovzdať klientovi rezervované plavidlo, poskytuje sa Adriatic.hr 24-hodinová lehota od dohodnutého času preberania plavidla, aby klientovi dala k dispozícii iné plavidlo rovnakých alebo lepších vlastností. Ak by sa to Adriatic.hr nepodarilo, klient má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie všetkých uskutočnených platieb. Ak sa klient rozhodne čakať na náhradné plavidlo aj dlhšie ako 24 hodín od dohodnutého času preberania plavidla, môže požadovať vrátenie čiastky ekvivalentnej hodnote prenájmu za ten počet dní, počas ktorých nemohol disponovať plavidlom. Zodpovednosť Adriatic.hr za čiastku väčšiu ako je dohodnutá cena nájmu, ako aj akékoľvek iné právo klienta na náhradu škody, sú vylúčené.

Pri preberaní plavidla sa klient zaväzuje odovzdať zástupcovi Adriatic.hr voucher, na ktorom musí byť vyznačené, že celá čiastka prenájmu bola riadne uhradená.

Adriatic.hr sa zaväzuje klientovi odovzdať technicky bezchybné a kompletne vybavené plavidlo s plnými nádržami vody a pohonných hmôt, čisté, v poriadku a suché, pripravené na plavbu.

Klient sa pri preberaní plavidla zaväzuje preskúmať a starostlivo overiť celkový stav plavidla a vybavenia, ako aj odkontrolovať skutočný stav inventáru a vybavenia s existujúcou inventárnou súpiskou. Prípadné námietky je možné podať výlučne pred začiatkom plavby. Eventuálne skryté chyby a nedostatky plavidla a/alebo vybavenia, ktoré Adriatic.hr nemohli byť známe pri odovzdávaní plavidla, ako aj nedostatky a poškodenia, ktoré vzniknú po odovzdaní plavidla, a ktoré Adriatic.hr nemohla predvídať, nedávajú klientovi právo, aby požadoval zníženie ceny prenájmu.

8. NÁVRAT PLAVIDLA

Klient sa zaväzuje vrátiť plavidlo v dohodnutom čase (najneskôr do 9.00 hodiny ráno), v zmluvou definovanom cieľovom prístave, v poriadku a čisté, s plnými nádržami pohonných hmôt a vody, pripravené na ďalšiu plavbu, resp. v rovnakom stave, v akom ho prevzal.

Ak počas cesty z akéhokoľvek dôvodu nie je možná ďalšia plavba a/alebo je nevyhnutné prekročenie dohodnutého termínu návratu, kvôli prijímaniu ďalších pokynov je potrebné informovať vedúceho základne a Adriatic.hr. Informácia o podaní oznámenia musí byť zapísaná v lodnom denníku. Nepriaznivé poveternostné podmienky neoprávňujú klienta k prekročeniu dohodnutého termínu návratu. Omeškanie je oprávnené len v prípade vyššej moci.

Pri prekročení dohodnutého termínu návratu sa klient zaväzuje, že za každé omeškanie do troch (3) hodín uhradí čiastku denného prenájmu, a za každé omeškanie dlhšie ako tri (3) hodiny a za každý ďalší začatý kalendárny deň omeškania uhradí trojnásobok denného prenájmu, zvýšený o dodatočné náklady, ktoré Adriatic.hr vznikli kvôli omeškaniu odovzdania plavidla. Preto sa odporúča návrat plavidla do cieľového prístavu vo večerných hodinách, deň pred jeho odovzdaním.

V prípade návratu plavidla do prístavu, ktorý nie je dohodnutý ako cieľový prístav, klient hradí Adriatic.hr všetky náklady spojené s transferom plavidla do dohodnutého cieľového prístavu, stanovenú pokutu za omeškanie, ak k nemu došlo, ako aj náhradu za všetky škody, ktoré nie sú pokryté poistnou zmluvou a vznikli počas transferu.

Pri odovzdávaní plavidla zástupca Adriatic.hr uskutoční preverenie celkového stavu plavidla a vybavenia, ako aj porovnanie aktuálneho stavu inventáru a vybavenia s inventárnym súpisom. Klient sa zaväzuje nahlásiť zástupcovi Adriatic.hr všetky eventuálne nedostatky a škody. Ak škoda vznikla na podvodnej časti plavidla alebo je na škodu podozrenie, potrebné je vykonať detailnú obhliadku plavidla najatím potápačov alebo pomocou zdviháku. O spôsobe, ktorým sa vykoná obhliadka, rozhoduje Adriatic.hr a náklady na obhliadku znáša klient.

Ak by sa klient pokúšal zatajiť škodu alebo stratu, ktorá nastala počas prenájmu plavidla, povinný je uhradiť Adriatic.hr pokutu vo výške 300 EUR a nahradiť vzniknutú škodu.

Náklady na stratené alebo poškodené časti plavidla alebo vybavenia, spôsobené nedbanlivosťou alebo nesprávnym používaním zo strany klienta a členov jeho posádky, sa pripisujú na ťarchu klienta. Adriatic.hr pokryje výšku nákladov z depozitu klienta.

Ak plavidlo nie je vrátené v poriadku a čisté, Adriatic.hr uhradí zo zloženého depozitu náklady na čistenie plavidla. Adriatic.hr naúčtuje cenu pohonných hmôt a taktiež aj službu doplnenia pohonných hmôt, ak klient nevráti plavidlo s plnými nádržami.

Počas celého prenájmu ostáva plavidlo vlastníctvom Adriatic.hr alebo majiteľa, s ktorým Adriatic.hr podpísala zmluvu o spolupráci. Až do momentu riadneho odovzdania sa plavidlo pokladá za predmet prenájmu klienta.

9. PREDĹŽENIE OBDOBIA PRENÁJMU

V prípade, že si klient z akéhokoľvek dôvodu praje predĺžiť obdobie prenájmu, musí sa vrátiť do východiskového prístavu, kontaktovať zástupcu Adriatic.hr a požiadať o písomný súhlas na nový termín vylodenia a cieľový prístav.

10. LODNÉ DOKLADY

Klient preberá plavidlo do užívania so všetkými platnými dokladmi potrebnými na prenájom (povolenie, prihláška, koncesia...), ako aj s prílohami z lodného fascikla (zoznam správ prístavov, benzínových čerpadiel...). Klient sa zaväzuje, že so všetkými obdržanými dokladmi bude nakladať s osobitnou starostlivosťou.

Pri odovzdávaní plavidla je klient povinný vrátiť aj všetky obdržané doklady a k nim viažúce sa prílohy.

Klient je povinný viesť lodný denník.

11. POVINNOSTI CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Adriatic.hr je povinná zabezpečiť poskytnutie zakúpených služieb so starostlivosťou dobrého hostiteľa a zaväzuje sa chrániť práva a záujmy klienta v súlade s dobrými mravmi v cestovnom ruchu.

Adriatic.hr je povinná zabezpečiť, aby boli klientovi v rezervovanom termíne poskytnuté všetky zakúpené služby, a preto nesie zodpovednosť voči klientovi v prípade eventuálneho neposkytnutia zakúpených služieb alebo ich častí.

Adriatic.hr nenesie žiadnu zodpovednosť za zmenu a neposkytnutie zakúpených služieb alebo ich častí z dôvodov spôsobených vyššou mocou (vojna, nepokoje, štrajky, teroristické akcie, ekologické katastrofy, živelné pohromy, zásahy vládnych orgánov a pod.).

12. POVINNOSTI KLIENTA

Klient sa zaväzuje a vyhlasuje, že:

 • bude vlastniť platné cestovné doklady. Náklady spojené so stratou a krádežou cestovných dokladov počas cesty nesie klient.
 • si zaobstará a preštuduje tlačený materiál o správnom používaní plavidla.
 • s plavidlom, jeho inventárom a vybavením bude zaobchádzať svedomito a starostlivo a osobitne, že plavidlo nebude viesť pod vplyvom alkoholu alebo narkotík a v každom ohľade sa bude správať zodpovedne, k spokojnosti svojej posádky.
 • sa bude plaviť v hraniciach teritoriálnych vôd Chorvátskej republiky. Opustenie teritoriálneho mora Chorvátskej republiky je možné výlučne s predchádzajúcim písomným súhlasom Adriatic.hr.
 • sa nebude plaviť v zónach so zákazom plavby.
 • sa nebude plaviť a plánovať trasu (itinerár) bez predchádzajúceho preštudovania navigačných máp, potenciálnych trás, nautických sprievodcov a ostatných lodných príručiek a osobitne, že sa nebude plaviť v oblastiach, ktoré nie sú dostatočne preskúmané a zmapované námornými mapami.
 • pri preberaní plavidla bude informovať Adriatic.hr o približnom smere plavby (itineráru), v rozumných časových intervaloch cez mobilný telefón alebo rádio stanicu bude informovať Adriatic.hr o polohe, stave plavidla a jeho posádky, ako aj o prípadných poruchách a škodách.
 • starostlivo naplánuje trasu a bude sa jej dodržiavať tak, aby miesto obratu v smere východiskového prístavu (návrat do východiskového prístavu) bolo vzdialené najviac dva dni plavby od východiskového prístavu, čo činí približne 40 NM (námorných míľ).
 • sa v noci nebude plaviť bez použitia všetkých navigačných svetiel, bude sa plaviť s primeraným sledovaním paluby a potrebnú pozornosť bude venovať potenciálnym prekážkam.
 • sa bude plaviť len pri bezpečných poveternostných podmienkach a dobrej viditeľnosti a bude sa vyhýbať očividne nebezpečným oblastiam.
 • v závislosti od atmosferických podmienok načas zvinie alebo spustí plachty a v záujme zabezpečenia priaznivej plavby nedovolí nepotrebné zaťaženie sťažňov, plachiet a lodných lán.
 • neopustí prístav alebo miesto kotvenia, ak je momentálna sila vetra, alebo sa očakáva, že čoskoro bude, vyššia od 23 uzlov, a ak sú celkové poveternostné podmienky nestabilné.
 • neopustí prístav alebo miesto kotvenia, ak plavidlo alebo niektorá z dôležitých súčastí vybavenia, ako napr. motor, sťažeň, plachty, lodné laná, pumpa na odčerpávanie vody, kotvové zariadenie, kompas, navigačné svetlá, bezpečnostné vybavenie, nie je v poriadku.
 • neopustí prístav, ak prístavné úrady zakázali plavbu, resp. vydali zákaz vyplávania, v prípade nedostatočných zásob paliva, ako aj v prípade ochorenia niektorého člena posádky.
 • plavidlo nebude používať na komerčné účely (preprava tovaru a osôb za úhradu), profesionálny rybolov, školu jachtingu a podobné aktivity.
 • plavidlo nedá do prenájmu, ani ho nedá do užívania tretej osobe.
 • na plavidlo nenalodí väčší počet osôb, než pre aký je plavidlo určené, a že na plavidle nebudú pobývať osoby, ktoré nie sú uvedené v zozname lodnej posádky.
 • sa nezúčastní regát ani iných súťaží plavidiel bez súhlasu Adriatic.hr.
 • nebude ťahať iné plavidlo, okrem núdzových prípadov.
 • urobí všetky preventívne opatrenia, aby sa vyhol situáciám, v ktorých by bolo potrebné prenajaté plavidlo ťahať. Ak by však taká situácia nastala, cenu odtiahnutia je potrebné dohodnúť s kapitánom druhého plavidla skôr, ako bude prenajaté plavidlo odtiahnuté, a taktiež treba žiadať súhlas Adriatic.hr.
 • bude rešpektovať colné a ostatné predpisy, nariadenia Chorvátskej republiky a na plavidlo neprinesie žiadne nedeklarované predmety.
 • sa on sám, ako aj ostatní členovia posádky, bude správať v súlade s platnými zákonmi, nariadeniami a predpismi Chorvátskej republiky, osobitne bude rešpektovať zákony o love rýb, zákony o podvodnom rybolove a na plavidle nebude zadržiavať žiadne archeologicky cenné predmety.
 • súhlasí so zrušením zmluvy o prenájme plavidla, ak by sa zistilo, že niektorý z členov posádky porušil niektorý platný predpis a/alebo zákon Chorvátskej republiky. V tom prípade môže Adriatic.hr voľne disponovať plavidlom, a to bez akéhokoľvek práva na náhradu škody zo strany klienta. Ďalej sa osobitne zdôrazňuje, že v takomto prípade je Adriatic.hr oslobodená od akejkoľvek zodpovednosti voči nadriadeným štátnym orgánom a plnú zodpovednosť za spôsobené priestupky a/alebo trestné činy nesie pred nadriadenými orgánmi sám klient.
 • preberie zodpovednosť a nahradí Adriatic.hr všetky náklady, pri ktorých by sa zistilo, že sú zapríčinené činnosťou a nedbalosťou zo strany klienta a Adriatic.hr za ne hmotne a trestne zodpovedá tretej strane.
 • zodpovednosť klienta za porušenie pravidiel plavby a ostatných predpisov počas prenájmu plavidla sa nekončí uplynutím doby prenájmu.
 • v prípade havárie plavidla, nehody alebo prasklín na plavidle zaznamená sled udalostí, ihneď informuje Adriatic.hr a najbližšej správe prístavu nahlási námornú nehodu, o čom si vyžiada potvrdenie od kapitána správy prístavu, lekára alebo nadriadeného orgánu.
 • že v prípade poruchy na lodi alebo lodnom vybavení, ktorá nastala v dôsledku prirodzeného opotrebenia plavidla/vybavenia, ihneď informuje Adriatic.hr. Adriatic.hr sa zaväzuje odstrániť poruchu v lehote do 24 hodín od prijatia oznámenia. Ak Adriatic.hr odstráni poruchu v lehote do 24 hodín, klient nemá právo na žiadne odškodnenie. Čísla telefónu, na ktorých je možné oznámiť poruchu, sa nachádzajú v dokumentácii lode.
 • každú škodu, ktorá vznikla následkom nesvedomitého nakladania a nedbalosti klienta, a ktorá nie je krytá poistením, ale Adriatic.hr za ňu zodpovedá tretej strane, klient v plnej výške nahradí Adriatic.hr.
 • v prípade zmiznutia plavidla a príslušného vybavenia, nemožnosti riadenia plavidla, ako aj v prípade odobratia plavidla, konfiškácie alebo vydania zákazu plavby zo strany štátnych orgánov alebo tretích osôb, ihneď informuje kompetentné orgány a Adriatic.hr a o udalosti si vyžiada kópiu policajnej zápisnice.
 • na seba preberá plnú a výlučnú zodpovednosť v prípade konfiškácie plavidla so strany kompetentných štátnych orgánov v prípade nepovolenej alebo ilegálnej činnosti (komerčný rybolov, výlov antikvárnych predmetov z morského dna...) vykonávanej s použitím plavidla počas doby prenájmu.
 • sám nesie zodpovednosť v prípade znečistenia mora pri plnení palivových nádrží alebo odloženia smetí a odpadu mimo na tento účel určených miest.
 • každý deň overí množstvo oleja v motore. Za škody a ujmy, ktoré nastanú v dôsledku nedostatku oleja v motore, nesie zodpovednosť klient.
 • bude korektne viesť lodný denník a po uplynutí doby prenájmu ho zanechá na plavidle.
 • domáce zvieratá (psov, mačky, vtáky,...) nalodí na plavidlo len s predchádzajúcim súhlasom Adriatic.hr. Pobyt domácich zvierat na plavidlách nie je povolený. Výnimky sú možné len po predchádzajúcom dohovore.

Hmotnú a trestnú zodpovednosť za konanie, ktoré nie je v súlade s tu prevzatými povinnosťami, znáša výlučne sám klient.

13. POVOLENIE NA RIADENIE PLAVIDLA

Klient musí mať potrebné námornícke znalosti a zručnosti, resp. platné povolenie na riadenie plavidla na otvorenom mori, ako aj osvedčenie o vykonaní skúšky z rádiokomunikácie. Ak klient nedisponuje požadovanými dokladmi, znalosťami a zručnosťami, zaväzuje sa, že zabezpečí, aby plavidlo riadil výlučne ten člen posádky, ktorý ich má.

Adriatic.hr môže žiadať od klienta alebo od osoby, ktorú klient určil za skipera, aby v prítomnosti zástupcu Adriatic.hr plavbou na mori preukázal svoje znalosti a zručnosti. Náklady na testovanie nesie klient. Čas potrebný na testovanie sa zahŕňa do doby prenájmu plavidla.

Ak zástupca Adriatic.hr počas testovania skonštatuje, že klient, resp. skiper určený klientom, nemá dostatočné znalosti, skúsenosti a/alebo platné povolenia na plavbu, Adriatic.hr pridelí posádke vlastného skipera, ktorého služby budú hradené podľa úradného cenníka. Ak klient nesúhlasí s prideleným skiperom, Adriatic.hr má právo zabrániť vyplávaniu lode, odstúpiť od zmluvy a ponechať si plnú výšku uhradeného nájomného. Klient nemá právo na náhradu škody.

Ak klient vopred vie, že bude potrebovať služby Adriatic.hr skipera, je povinný informovať o tom pracovníkov Adriatic.hr pri objednávke.

14. POISTENIE

Poistenie sa riadi podmienkami stanovenými poisťovacou spoločnosťou, u ktorej majiteľ alebo Adriatic.hr poistil plavidlo.

Plavidlo má poistenie na škody spôsobené tretím osobám a poistenie zodpovednosti voči tretím osobám do výšky hodnoty plavidla (povinné poistenie) a havarijné poistenie na prihlásenú hodnotu plavidla na riziká podľa poistnej zmluvy. Havarijné poistenie pokrýva škody prekračujúce čiastku depozitu, ktoré nastali pôsobením vyššej moci, ale nie škody spôsobené zámerne alebo hrubou nedbanlivosťou.

Klient, posádka plavidla a ich osobný majetok nie sú poistení, preto odporúčame, aby si klient takéto poistenie zabezpečil dodatočne.

Všetky škody a/alebo ujmy musia byť pracovníkovi agentúry Adriatic.hr nahlásené ihneď po ich vzniku. Pri väčších haváriách, ako aj pri spoluúčasti viacerých plavidiel, je potrebné nahlásiť udalosť aj príslušnej správe prístavu a žiadať od nej potrebné doklady, ktoré budú následne odovzdané poisťovacej spoločnosti. Škody pokryté poistnou zmluvou, ktoré však neboli ihneď nahlásené Adriatic.hr, kompetentným orgánom, resp. poisťovacej spoločnosti, ako aj škody, ku ktorým neexistuje potrebná dokumentácia, v súlade s poistnými podmienkami nebudú uznané a v plnej výške za ne vlastným majetkom zodpovedá klient.

Pri poškodení plavidla je klient povinný niesť náklady v súlade s danými poistnými podmienkami havarijného poistenia len do výšky depozitu. Náklady spojené s poškodením plavidla a/alebo jeho vybavenia, ktoré vznikli hrubou nedbanlivosťou a/alebo stratou jedného alebo viacerých častí vybavenia, klient nesie v plnej výške.

Plachty nie sú poistené a náklady spojené s poškodením plachiet nesie klient. Klient je zbavený zodpovednosti za škodu len v prípade prirodzeného opotrebenia plachiet alebo v prípade poškodenia spôsobeného zlomením sťažňa.

Poškodenia motora, spôsobené nedostatkom oleja v motore, poistná zmluva nepokrýva a všetky náklady spojené s poškodením motora hradí sám klient.

Klient preberá hmotnú zodpovednosť za škody vzniknuté pri kotvení a pristávaní v prístavoch, ktoré sú považované za nespoľahlivé.

15. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY VZNIKNUTÉ POČAS PRENÁJMU PLAVIDLA

Všetky škody alebo nedostatky, ktoré vznikli alebo sa objavili v čase, kým za plavidlo zodpovedal klient, a ktoré nie sú následkom prirodzeného opotrebenia plavidla, hradí klient osobne. Pred začatím samotnej opravy sa klient musí dohodnúť s Adriatic.hr o technickej odôvodnenosti opravy.

Všetky škody alebo nedostatky, ktoré vznikli alebo sa objavili v čase, kým za plavidlo zodpovedal klient, a ktoré sú následkom prirodzeného opotrebenia plavidla, pokrýva Adriatic.hr. Pred začatím samotnej opravy sa klient musí dohodnúť s Adriatic.hr o finančnej a technickej odôvodnenosti opravy. Klient na mieste hradí účet, ktorý uschová, aby mu mohol byť v plnej výške refundovaný po odovzdaní plavidla.

16. PRASKLINY A POŠKODENIA

Klient sa zaväzuje oboznámiť Adriatic.hr o všetkých prasklinách a poškodeniach ihneď po ich vzniku, a to bez ohľadu na príčinu vzniku. Adriatic.hr klienta poučí o spôsobe vykonania potrebných prác a/alebo výmeny vybavenia. Neoprávnené opravy a výmeny častí vybavenia budú uskutočnené na náklady klienta.

17. STRATA MAJETKU

Adriatic.hr nezodpovedá za stratu a/alebo poškodenie majetku klienta a ostatných členov posádky, ako ani cudzieho majetku, odloženého a uschovaného na plavidle, v operatívnom vozidle, v kancelárii Adriatic.hr alebo majiteľa plavidla. Úhradou požadovanej akontácie a súhlasom so Všeobecnými podmienkami prenájmu plavidiel sa klient zrieka všetkých nárokov na náhradu škody voči Adriatic.hr alebo majiteľovi v prípade straty a/alebo poškodenia vlastného a/alebo cudzieho majetku.

18. FOTOGRAFIE PLAVIDLA

V prípade, že fotografie plavidiel uverejnené na našich internetových stránkach majú ochrannú značku Adriatic.hr, ide o fotografie presne toho plavidla, na ktorom bude klient ubytovaný.

Osobitne pripomíname, že fotografie plavidiel, ktoré sú uverejnené na našich internetových stránkach a nemajú ochrannú značku Adriatic.hr, nie sú fotografiami plavidla, na ktorom bude klient ubytovaný. Ide len o ilustračné fotografie výrobcu plavidla týkajúce sa modelu, ktorý si klient prenajíma. Fotografie plavidla sú publikované výlučne na orientačné účely ako pomoc našim klientom. Pri obhliadke stavu plavidla môže klient zaznamenať určité odchýlky od predložených fotografií (súvisiace s úrovňou vybavenia plavidla a/alebo rokom výroby), avšak akákoľvek odchýlka skutočného stavu od fotografií prezentovaných na internete nemôže byť dôvodom, aby klient požadoval náhradné plavidlo alebo akúkoľvek formu náhrady škody, pokiaľ konkrétny model ponúknutého plavidla zodpovedá prenajatému modelu plavidla.

Klientovi odporúčame, aby sa pri príležitosti rezervácie plavidla informoval o všetkých jeho detailoch, ktoré sú pre neho zvlášť dôležité.

Pri prezentácii plavidiel z našej ponuky predkladáme v závislosti od počtu kajút aj nákresy všetkých variant prezentovaného modelu plavidla. Adriatic.hr sa zaväzuje viditeľne označiť počet kajút. Klient je povinný venovať pozornosť skutočnému počtu kajút plavidla, ktoré si prenajíma. Týmto je vylúčená možnosť neskorších reklamácií zo strany klienta z dôvodu pridelenia plavidla s menším počtom kajút ako je uvedené v nákrese plavidla, ktorý je prezentovaný na internete.

19. REKLAMÁCIE

Každý klient má právo na reklamáciu, ak si myslí, že zakúpené služby mu boli poskytnuté neúplne a/alebo nekvalitne. Klient môže žiadať primerané odškodnenie výlučne vtedy, ak pri návrate plavidla (check-out) podá písomnú reklamáciu a priloží k nej celú potrebnú dokumentáciu. Písomná reklamácia musí byť podpísaná obojstranne: zo strany klienta a zástupcu Adriatic.hr. Dodatočne obdržané reklamácie alebo reklamácie s neúplnou dokumentáciou nebude Adriatic.hr brať do úvahy.

Adriatic.hr je povinná na prijatú reklamáciu odpovedať písomne do sedem (7) dní od jej prijatia. Adriatic.hr môže oddialiť lehotu riešenia reklamácie najviac o sedem (7) dodatočných dní z dôvodu zhromažďovania informácií a preverenia dôvodov reklamácie u osôb, ktorých sa priamo alebo nepriamo predmetná reklamácia dotýka.

Klient sa zrieka sprostredkovania akejkoľvek druhej osoby, arbitráže UHPA (Združenia chorvátskych cestovných kancelárií), súdu alebo poskytovania informácií médiám dovtedy, kým Adriatic.hr nevydá rozhodnutie o reklamácii. Ak by klient postupoval v rozpore s týmto článkom, stráca bez ohľadu na oprávnenosť svojich nárokov, kvôli porušeniu procedúry, právo na náhradu škody a Adriatic.hr má právo žiadať náhradu škody, ktorú by mu takýto klientov postup spôsobil.

Výška náhrady na základe reklamácie môže dosiahnuť maximálne hodnotu reklamovanej časti služieb a nemôže pokrývať už využité služby, ako ani celkovú čiastku prenájmu. Klient sa vopred vzdáva práva na vymáhanie akéhokoľvek súvisiaceho materiálneho alebo nemateriálneho odškodného (napr. bankové náklady za zasielanie peňazí, náklady na telefón, dodatočné náklady za spotrebu pohonných hmôt, stratu času, nadmerný stres, duševnú bolesť...).

20. PRÍSLUŠNOSŤ SÚDU

Ak klient nie je spokojný s rozhodnutím cestovnej kancelárie a nie je schopný s cestovnou kanceláriou nájsť spoločné riešenie formou dohody, má právo na riešenie sporu súdnou cestou.

V takom prípade sa dojednáva príslušnosť súdu v Splite s aplikáciou právnych predpisov Chorvátskej republiky.


V Splite, 01.01.2023.

S cieľom poskytovania lepšej užívateľskej skúsenosti a funkčnosti stránok, tieto internetové stránky používajú súbory cookies. Cookies sa okrem toho používajú aj pri prispôsobovaní reklám Vašim potrebám, tak na našej stránke ako aj mimo nej, prostredníctvom preverených partnerov. Viac sa o cookies a o tom ako ich používame, dozviete tu. Klikom na 'Súhlasím' dávate súhlas s použitím všetkých cookies.

Súhlasím