Besoin d'un navigateur Web plus récent

Votre navigateur ne supporte pas les innovations que nous avons introduites! Nous vous recommandons donc de mettre à jour votre navigateur ou d'en utiliser un autre.

Google Chrome Mozilla Firefox Microsoft Edge Opera
+385 21 456-456
Lun - Sam
08:00h - 22:00h
Dim
08:00h - 22:00h

Kućni red
(u poslovnoj zgradi, na adresi Poljička cesta 26, Split)

Glava Opis Članak
I. UVODNE NAPOMENE 1
II. ULAZAK U POSLOVNU ZGRADU I KONTROLA BORAVKA 2-10
III. ZAJEDNIČKE PROSTORIJE 11-13
IV. RED I MIR U POSLOVNOJ ZGRADI 14
V. OSTALE ODREDBE 15-20
VI. ZAVRŠNE ODREDBE 21-22

Na temelju članka 86. stavka 1. točke 6. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96.) i članka 3. stavka 3. Pravilnika o radu Adriatic.hr d.o.o. iz Splita, OIB: 16364086764, dana 15. 12. 2016. godine donosi

I. UVODNE NAPOMENE

Članak 1.

Kućnim redom propisuje se ulazak i izlazak, pravila ponašanja, održavanje reda i mira, čistoće, itd. u poslovnoj zgradi, na adresi Split, Poljička cesta 26 (u daljnjem tekstu: poslovna zgrada), na njenom parkirališnom i garažnom prostoru, na vatrogasnim prilazima, kao i na dvorišnom prostoru poslovne zgrade u granicama katastarske čestice na kojoj je poslovna zgrada sagrađena, a na kojoj Adriatic.hr raspolaže isključivim ili djelomičnim vlasničkim pravima.

Kućnog reda trebaju se pridržavati svi korisnici poslovne zgrade i gosti.

Korisnicima poslovne zgrade smatraju se:

  1. zaposlenici Adriatic.hr-a
  2. zakupci uredskih i poslovnih prostora te njihovi zaposlenici

Gostima se smatraju:

  1. poslovni partneri Adriatic.hr-a i zakupaca
  2. ostali gosti (korisnici usluga, dostavljači, kupci, dobavljači i sl.)

Pridržavanjem Kućnog reda korisnici poslovne zgrade i gosti iskazuju međusobno poštovanje, čuvaju zgradu i imovinu svih korisnika zgrade, te jedni drugima omogućuju nesmetan rad.

Od svih korisnika poslovne zgrade i gostiju očekuje se da se prema zgradi i imovini koju u njoj koriste odnose kao prema zajedničkom dobru koje u zajedničkom interesu trebaju štititi.

II. ULAZAK U POSLOVNU ZGRADU I KONTROLA BORAVKA

II.I. ULAZAK ZAPOSLENIKA U POSLOVNU ZGRADU Članak 2.

U poslovnu zgradu se ulazi s Poljičke ceste i kroz garažne prostore.

Svi zaposlenici Adriatic.hr-a, zakupci i njihovi zaposlenici mogu slobodno ulaziti i izlaziti iz zgrade koristeći svoj ključ ili magnetnu karticu.

Članak 3.

Svaki zaposlenik Adriatic.hr-a i zakupca zadužuje jednu magnetnu karticu i, prema potrebi, ključeve. Zaposlenici Adriatic.hr-a magnetnu karticu (ili ključeve) dobivaju od ovlaštene osobe Adriatic.hr-a za tehničke poslove. Zaposlenici zakupca magnetnu karticu (ili ključeve) dobivaju od svog poslodavca (odgovorne osobe zakupca), koji ju je prethodno primio od ovlaštene osobe Adriatic.hr-a za tehničke poslove.

Odgovorna osoba zakupca dobiva po jedan ključ za sva glavna ulazna vrata (istočni i zapadni ulaz s Poljičke ceste) i, prema potrebi, za ulazna vrata na katu.

Svaku promjenu broja i statusa svojih zaposlenika (novo zapošljavanje i sl.) odgovorna osoba zakupca dužna je prijaviti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a za tehničke poslove.

Po prekidu ugovora o zakupu prostora neoštećene kartice i ključevi trebaju se vratiti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a za tehničke poslove.

Gubitak kartice ili ključa odgovorna osoba zakupca dužna je odmah prijaviti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a za tehničke poslove. Gubitak ili trajno oštećenje kartice naplatit će se od zakupca, u iznosu od 100,00 kn + PDV. U slučaju da zaposlenik Adriatic.hr-a izgubi ili trajno ošteti karticu, šteta će se naplatiti direktno od zaposlenika.

II.II. OTKLJUČAVANJE I ZAKLJUČAVANJE VRATA Članak 4.

Ulazna vrata su otključana od 8 h do 22 h, a za ulazak je potrebna kartica. U vremenu od 22 h do 8 h u zgradu se ne može ući bez ključa ili magnetne kartice.

Svi korisnici zgrade i gosti dužni su prilikom ulaska i izlaska iz poslovne zgrade za sobom zatvoriti vrata.

II.III. ULAZAK GOSTIJU I POSLOVNIH PARTNERA ADRIATIC.HR-A I ZAKUPACA Članak 5.

U zgradu ne smiju ulaziti osobe koje nisu korisnici prostora, odnosno osobe koje nisu njihovi gosti. Korisnici poslovne zgrade su odgovorni za svoje goste koji ulaze u poslovnu zgradu.

Ulazak u zgradu reguliran je parlafonom.

U poslovnu zgradu ne smije se ući u neprikladnoj odjeći.

Zabranjeno je uvoditi životinje u poslovnu zgradu.

II.IV. VIDEO NADZOR I SIGURNOST Članak 6.

U cilju održavanja sigurnosti, praćenja sustava zaključavanja ulaznih vrata izvan redovnog radnog vremena te radi evidencije ulaska i izlaska stranaka i gostiju iz poslovne zgrade, instaliran je videonadzor.

Nadzorne kamere pokrivaju prostor ulaznih vrata, stubišta i dijela hodnika. Snimljeni zapis se pohranjuje na disk računala. Kamere snimaju prostor 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Članak 7.

Na drugom katu poslovne zgrade instaliran je alarmni sustav. Zaposlenik koji prvi dođe na posao obavezan je isključiti alarmni sustav pomoću šifre koju će mu dodijeliti ovlaštena osoba Adriatic.hr-a za tehničke poslove. Na kraju svakog radnog dana posljednja osoba koja napušta uredske prostore na drugom katu poslovne zgrade dužna je pomoću dodijeljene šifre uključiti alarmni sustav. Tipkovnice za uključivanje i isključivanje se nalaze u hodniku pored istočnih i zapadnih vrata.

Članak 8.

Protupožarni aparati nalaze se u hodnicima, na označenim mjestima, na svakom katu. Osoba koja primijeti opasnost od požara ili požar obvezna je najprije aktivirati protupožarni alarm. Također, dužna je otkloniti opasnost, odnosno pristupiti gašenju požara i ugasiti ga ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili druge osobe. Ako to ne može učiniti, dužna je odmah o požaru obavijestiti:

  • Služba za zaštitu i spašavanje - 112
  • Ovlaštenu osobu Adriatic.hr-a za tehničke poslove – 0912345642 ili 0912345645

Čim primijeti da se radi o izvanrednoj situaciji u poslovnoj zgradi (provala, oštećenje, poplava i sl.), osoba treba hitno reagirati i obavijestiti obje službe iz prethodnog stavka.

Članak 9.

Adriatic.hr ne preuzima odgovornost za eventualnu krađu ili nastanak materijalne štete u poslovnoj zgradi koju su počinile ili prouzročile druge osobe. Korisnici poslovne zgrade dužni su odmah obavijestiti i dostaviti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a za tehničke poslove predmete koje su pronašli u poslovnoj zgradi, a nisu njihovo vlasništvo. U slučaju gubitka predmeta korisnici zgrade i gosti mogu se obratiti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a.

II.V. RASVJETA I KLIMATIZACIJSKI UREĐAJ Članak 10.

U uredskim prostorima zgrade nalaze se zasebni regulatori temperature klimatizacijskog uređaja i rekuperator zraka. Adriatic.hr se obvezuje upoznati zakupca s načinom korištenja regulatora i rekuperatora.

Prilikom napuštanja objekta i nakon završetka radnog vremena, posebice uoči vikenda i praznika, svi korisnici poslovne zgrade dužni su provjeriti jesu li u prostorijama koje koriste, kao i u zajedničkim prostorijama, ugašena svjetla, regulator i rekuperator, a sve u cilju štednje električne energije.

III. ZAJEDNIČKE PROSTORIJE

Članak 11.

Zajedničkim prostorijama se smatraju hodnik i sanitarni čvorovi na prvom katu, kuhinja i terasa poslovne zgrade. Svaki korisnik zajedničkih prostorija obvezan je ostaviti ih uredne i čiste, što uključuje pranje posuđa ili njihovo odlaganje u perilicu, bacanje otpadaka i sl.

Kuhinjom se mogu služiti isključivo korisnici zgrade te gosti u njihovoj pratnji.

Svako korištenje zajedničkih prostorija koje se sastoji od većeg broja ljudi (npr. domjenak, proslava, grupni ručak i sl.) korisnici zgrade su dužni barem jedan dan unaprijed najaviti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a za tehničke poslove. Prilikom organiziranja domjenaka, ručkova i drugih proslava korisnici zgrade su dužni pospremiti hranu i posuđe te baciti smeće i počistiti prostorije.

Članak 12.

U skladu s odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda (NN 125/08) u svim prostorijama poslovne zgrade potpuno se zabranjuje pušenje. Pušenje je isključivo dozvoljeno na zajedničkoj terasi, u za to predviđenom prostoru na istočnom stubištu, te ispred istočnog ulaza u zgradu. Pušači su obvezni ostaviti terasu čistu i primjereno zbrinuti pušačke otpatke.

Članak 13.

Za čišćenje svih zajedničkih prostorija i prostorija koje koriste zaposlenici Adriatic.hr-a odgovoran je Adriatic.hr.

Za održavanje čistoće u prostorijama u poslovnom objektu koje su u najmu odgovorni su zakupci. Zakupci, odnosno osobe koje oni ovlaste, dužni su održavati poslovne prostorije čistima i urednima.

IV. RED I MIR U POSLOVNOJ ZGRADI

Članak 14.

U poslovnoj zgradi treba vladati red i mir koji omogućuje normalnu radnu atmosferu. Svi korisnici poslovne zgrade obvezni su poštivati kućni red i ne remetiti mir ostalih, odnosno svima omogućiti nesmetani rad.

V. OSTALE ODREDBE

V.I. NATPISI KOJI SADRŽAVAJU IME TVRTKE ZAKUPCA Članak 15.

Natpisi, tj. ploče s imenima zakupaca ili njihove tvrtke, su naznačene na totemu smještenom uz Poljičku cestu na zapadnom dijelu zgrade.

Članak 16.

Svaki novi zakupac mora se pobrinuti da ustupi svoje poslovne podatke i logotip Adriatic.hr-u za potrebe izrade natpisa na totemu te snositi trošak izrade i njihovo postavljanja.

V.II. PARKIRNI I GARAŽNI PROSTORI Članak 17.

Ako je u mogućnosti, Adriatic.hr će ponuditi svojim zaposlenicima određeni broj parkirnih mjesta i garaža za automobile i motore u garažnim prostorima poslovne zgrade.

Ovlaštena osoba Adriatic.hr-a za tehničke poslove određuje raspored parkirnih mjesta i garaža, a korisnici zgrade se obvezuju poštovati taj raspored. Zakupac može u najam uzeti određeni broj parkirnih mjesta i garaža za automobile u garažnim prostorima poslovne zgrade.

Ako zaposlenici, zakupci i njihovi gosti nemaju osigurano parkirno mjesto, nije im dozvoljen ulaz u garažne prostore poslovne zgrade.

V.III. PARKIRANJE BICIKALA Članak 18.

Ispred zgrade predviđen je prostor za parkiranje bicikala pa je njihovo parkiranje na nekom drugom mjestu, u području oko poslovne zgrade i u njoj, zabranjeno.

V.IV. ZABRANA VOŽNJE, PRIVREMENOG ZAUSTAVLJANJA I PARKIRANJA Članak 19.

Svim korisnicima poslovne zgrade i gostima zabranjuje se vožnja, privremeno zaustavljanje i parkiranje motornih vozila na vatrogasnim prilazima, kao i na dvorišnom prostoru poslovne zgrade u granicama katastarske čestice na kojoj je poslovna zgrada sagrađena.

Dvorišni prostori oko poslovne zgrade su zone isključivo pješačkog karaktera. Korisnici se imaju pravo koristiti protupožarnim putem s južne strane zgrade isključivo za dobavu/opskrbu robom svojih poslovnih prostora, te prilikom useljenja/iseljenja. Svako takvo korištenje trebaju unaprijed najaviti ovlaštenoj osobi Adriatic.hr-a zaduženoj za tehničke poslove, a koja će u znak odobrenja otključati im rampu postavljenu na ulazu vatrogasnog prilaza.

V.V. ODLAGANJE POŠTE Članak 20.

Svaki zakupac će dobiti poštanski sandučić i pripadajući ključ. Poštanski sandučići se nalaze uz glavna ulazna vrata.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Zaposlenici Adriatic.hr-a se s ovim Kućnim redom upoznaju zajedno s upoznavanjem odredbi Adriatic.hr Pravilnika o radu.

Prilikom potpisivanja Ugovora o zakupu, zakupci se obavještavaju o Internet adresi na kojoj je ovaj kućni red objavljen. Zakupci su dužni pravila Kućnog reda prenijeti svojim zaposlenicima, poslovnim partnerima i gostima, brinuti da se od strane navedenih sve odredbe ovog Kućnog reda poštivaju u cijelosti, te preuzimaju punu odgovornost u slučaju njihovog kršenja odredbi ovog Kućnog reda.

Za slučaj nepridržavanja odredbi ovog Kućnog reda ovlaštena osoba Adriatic.hr će poslati pisano upozorenje prekršitelju da uskladi svoje ponašanje s odredbama ovog Kućnog reda. Za slučaj da pisano upozorenje ne rezultira pozitivnim promjenama u ponašanju prekršitelja, Adriatic.hr je u mogućnosti otkazati ugovor o radu svojim zaposlenicima, te ugovor o zakupu zakupcima. Alternativno, Adriatic.hr je u mogućnosti zakupcima naplatiti kaznu zbog nepridržavanja odredbi ovog Kućnog reda. Iznos kazne je prepušten diskrecionoj ocjeni Adriatic.hr-a, a kreće se od minimalnog iznosa 100,00 kn + PDV, do maksimalnog iznosa koji je ekvivalentan mjesečnom iznosu zakupnine uvećano za PDV. Za isti prekršaj u toku jednog radnog dana Adriatic.hr može izreći jedno upozorenje, te naplatiti jednu kaznu.

Članak 22.

Ovaj Kućni red stupa na snagu danom objave na Internet adresi www.adriatic.hr/kucni-red.

Ce site web utilise des cookies pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et à des fins techniques. En outre, les cookies sont également utilisés à des fins publicitaires : annonces et contenu personnalisés, à la fois sur notre site et en dehors, par l'intermédiaire de partenaires de confiance. Pour en savoir plus sur les cookies et leur utilisation, lisez ici. En cliquant sur "J'accepte", vous consentez à l'utilisation de tous les cookies.

J'accepte